Angel Seraphim - Dysgwch bopeth am y nefol nerthol hon

Angel Seraphim - Dysgwch bopeth am y nefol nerthol hon
Julie Mathieu

Ym Mrasil, gyda lluosogrwydd mawr o gredoau a diwylliannau, mae yna nifer fawr o bobl sy'n credu mewn Angylion, fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf yn gwybod bod sawl rhywogaeth o'r bodau ysbrydol hyn, eu hanes a pha rai bobl y maent yn eu llywodraethu. Felly, mae'n werth gwybod ychydig mwy am yr Angel Seraphim , sy'n bwysig i'r byd nefol ac sydd â safle amlwg mewn perthynas â Duw.

Sefyllfa hierarchaidd yr Angel Seraphim

Ystyrir yr Angylion yn ôl y Beibl yn negeswyr Duw, ac y mae'r Angel Seraphim yn sefyll allan yn yr hierarchaeth angylaidd, oherwydd ei fod yn agos iawn at Dduw, yn ei addoli a'i barchu.

Ymhlith y tri chategori neu hierarchaeth fawr a sefydlwyd ar gyfer yr Angylion, mae'r Seraphim yn meddiannu'r cyntaf, sy'n cyfeirio at yr Angylion sy'n uniongyrchol gysylltiedig â materion dwyfol, ar gael i ogoneddu ac ufuddhau i Dduw.

Felly, yr Angel Seraphim Mae ganddo safle amlwg yn y deyrnas nefol ac fe'i hystyrir yn un o'r Angylion hynaf. Cynysgaeddir ef â doethineb a dirnadaeth eithafol.

  • Dydd yr Archangels – dysgwch fwy am Gabriel, Michael a Raphael

Tarddiad yr Angel Seraphim

Ystyrir y seraffiaid fel “bodau tanllyd” neu hyd yn oed fel “seirff tanllyd a hedegog” ac mae eu henw yn cyfeirio at y gair Hebraeg Seraf, sy'n cael ei gyfieithu â gwahanol ystyron. Yn eu plith gellir crybwyll llosgi, cynnau tân, llosgi a thân, gan adaelmae'r cysylltiad rhwng ei enw ef a'r gallu sydd gan yr Angel hwn yn amlwg.

Dywedodd rhai awduron nad Angel oedd yr Angel Seraphim mewn gwirionedd. Mae hyn oherwydd nad yw ei enw yn perthyn i'r geiriau “Malak” ac “Angelus”, sy'n golygu messenger ac sy'n deillio o'r Hebraeg a'r Groeg, yn y drefn honno.

Ystyr Angel Seraphim

Fodd bynnag, y mae y darn canlynol, a dynnwyd o Eseia 6, 4-7, yn dymchwelyd y ddamcaniaeth hon, fel y mae yn ei gwneud yn eglur mai Angel yw y Seraphim, gan ei fod yn gallu cyfathrachu â'r proffwyd.

“Yna dywedais: Gwae yw fi! Canys colledig ydwyf fi; canys gwr o wefusau aflan ydwyf, ac yr wyf yn trigo ymhlith pobl o wefusau aflan; Fy llygaid a welsant y Brenin, Arglwydd y lluoedd.

Ond un o'r seraphim a ehedodd ataf, a chanddo yn ei law lo bywiol, yr hwn a gymerodd efe oddi ar yr allor â gefeiliau; Ac efe a gyffyrddodd â’m genau â’r glo, ac a ddywedodd,

Wele hwn a gyffyrddodd â’th wefusau; a'th anwiredd a dynnwyd ymaith, a'th bechod wedi ei oddef am…”

Gweld hefyd: Breuddwydio am arian - Wedi'r cyfan, beth mae'n ei olygu?

Er gwaethaf y darn Beiblaidd, y mae amheuaeth o hyd ynghylch gwir hanfod y Seraphim. Mae sawl un yn dadlau na ellir ystyried seraphim yn Angylion. Mae'r pwnc yn agored i sawl dehongliad.

Cynrychioliad Beiblaidd a dyfyniadau o Angel Seraphim

Yn y rhan fwyaf o gyfrifon disgrifir yr Angel Seraphim fel bod asgellog ac mae ei ddelwedd fwyaf cyffredin yn gysylltiedig ag Angel â chwe adain wedi eu hamgylchynu gan dân. Y tânfel y gwelsom, mae'n cyfeirio at darddiad Hebraeg ei enw, gan fod y chwe adain yn dod o ddarn o'r testun cysegredig, Eseia 6, 2-4.

Gweld hefyd: Darganfyddwch y salmau nerthol yn erbyn gelynion a chael gwared ar ffrindiau ffug

Yn y darn, adroddir bod y mae seraphim yn defnyddio pâr o adenydd i orchuddio'r wyneb, un i orchuddio'r traed ac un i hedfan. Mae rhai astudiaethau'n dangos bod y gair "traed" yn cyfeirio at organau cenhedlu Angylion. Mae gorchuddio'r rhannau hyn o'r corff yn dangos arwydd o barch ac ymostyngiad gan yr Angylion i Dduw.

Trwy'r dyfyniad Beiblaidd hwn, mae presenoldeb y tri phâr o adenydd a swyddogaeth pob un ohonynt yn amlwg. Felly, fel yn y Beibl cyfan, dim ond Eseia sy'n sôn am bresenoldeb yr Angel Seraphim, daeth ei ffurf yn hysbys ar sail y disgrifiad yn y darn hwn.

  • Diwedd ar eich holl chwilfrydedd! Dysgwch fwy am Angylion y Goleuni!

Pwerau'r Angel Seraph

Ymhlith y pwerau amrywiol a bonheddig sydd gan yr Angel Seraph y mae goleuo dynoliaeth, gan ddarparu trwy ei ddaioni aruthrol a doethineb, tangnefedd i bob bod, yn peri ei fod yn cael ei ystyried yn Angel cariad a goleuni.

Disgrifir yn bresenol wyth o Angylion Seraphim, yn ychwanegol at yr Angel Metatron, yr hwn, yn ol astudiaethau, yw tywysog y Seraphim. Mae'r un hwn sy'n cael ei ystyried yn Angel goruchaf, yn gweithredu fel llefarydd ar ran Duw yn gweithredu ar ran yr holl fodau sy'n bresennol ar y ddaear.

Mae'r Angylion Seraphim eraill yn cael eu hadnabod fel: Achaiah, Cahethel, Elemeia, Jeliel, Lelahel, Mahasiah , Sitael a Vehulah a'r rhai hyn sydd yn llywodraethu ypobl yn ôl eu dyddiad geni. Ond yn gyffredinol, mae pobl sydd â'r Angylion hyn yn dywyswyr yn gryf, yn garedig, yn ddoeth, yn fonheddig ac mae ganddynt berthynas uniongyrchol â Duw.

Nawr eich bod chi'n gwybod yn well yr Angel Seraphim , gwiriwch ef allan hefyd :

  • Pwy yw Angel Metatron, Tywysog Seraphim?
  • Stori Angel Michael – Cyfeiriadau Beiblaidd a gweddi
  • Diwrnod Angel Gwarcheidwad – Dysgwch ddau gweddïau grymusJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.