Cyfarfod pwy yw Ganesha - Duw nerthol doethineb a ffortiwn

Cyfarfod pwy yw Ganesha - Duw nerthol doethineb a ffortiwn
Julie Mathieu

Os oes gennych ddiddordeb yng nghrefyddau anhraddodiadol y byd dwyreiniol, mae'n debyg eich bod wedi clywed neu weld delwedd o Ganesha. Wedi'i gynrychioli gan berson yn eistedd yn groes-goes mewn ffordd ryfedd, gyda phen eliffant a 4 braich, yr Arglwydd Ganesha yw Duw doethineb a ffortiwn Hindŵaeth.

Fodd bynnag, nid yw pobl yn ei addoli dim ond oherwydd ei fod yn perthyn i ddeallusrwydd a helaethrwydd. Mae Duw Ganesha yn un o dduwiau pwysicaf diwylliant Hindŵaidd, yn cael ei ystyried yn “Ddinistrwr Rhwystrau”.

Ond pwy yw Ganesha? I ateb y cwestiwn hwn, edrychwch ar hanes rhyfeddol y Duw hwn, ei gynrychioliadau a'i ystyron. Yn ogystal, byddwn yn cyfieithu'r holl symbolau yn eich delwedd fel eich bod yn deall eu pwysigrwydd.

 • Gwybod rhai symbolau amddiffyn a'u hystyron

Pwy yw Ganesha?

Yn cael ei adnabod fel “Distrywiwr Rhwystrau” (Vinayaka, mewn Hindŵaeth), mae'r Arglwydd Ganesha yn cael ei ystyried yn symbol eithaf deallusrwydd, ymwybyddiaeth resymegol a ffortiwn. Felly, mae'n cael ei gynrychioli gan Dduw doethineb, yn ôl y traddodiad Hindŵaidd.

Felly, mae Ganesha yn Dduw pwysig iawn yn y diwylliant hwn am fod yn fab cyntaf Shiva (Duw Goruchaf, “Distrywiwr ac Adfywiwr”) a Parvati (Mam Dduw). Gyda dylanwad y ddau gynrychioliad pwerus hyn o Hindŵaeth, yr Arglwydd Ganesha yw'r un sy'n paratoi'r ffordd gydaatebion rhesymegol a deallus.

Yn draddodiadol, dynion busnes a masnachwyr oedd ei ddilynwyr. Mae hynny oherwydd bod Ganesha yn symbol o lwc dda a llwyddiant, gyda'i ddeallusrwydd i ddod o hyd i atebion rhesymegol i broblemau ariannol.

Fodd bynnag, y dyddiau hyn, mae Duw Ganesha hefyd yn cael ei barchu gan bobl sydd mewn anhawster ac angen arweiniad dwyfol. Mae hyn oherwydd eich pŵer i gael gwared ar rwystrau gyda'ch gwybodaeth a'ch addysg.

Mantra Ganesha

Mae mantra Ganesha yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn niwylliant Hindŵaidd oherwydd ei fod yn symbol o Om ("sain primordial"). Yn yr iaith Tamil (a siaredir yn ne India), mae'r sillaf Om yn cael ei hystyried yn gysegredig ac yn cynrychioli pen y Duw Ganesha.

Felly, mantra Ganesha yw un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf gan bobl sy'n ceisio denu ffyniant a chael gwared ar rwystrau, yn faterol ac yn ysbrydol. Hynny yw, os ydych chi'n cael eich hun yn sownd mewn problem, cyfrifwch ar ddoethineb Ganesha i ddod o hyd i ffordd allan.

Edrychwch ar fantra Ganesha a'i gyfieithiad:

Om Gam Ganapataye Namah

Yr wyf yn eich cyfarch, Arglwydd y milwyr

  4> Om: y brif alwad, yn cysylltu'r ffyddloniaid a'r Duw Ganesha;
 • Gam: mae yn golygu mynd, symud, symud i ffwrdd, dod, nesáu, uno;
 • Ganapati: mae yn symbol o Ganesha, Gana (milwr) a Pati (arglwydd);
 • Nama: Addoliad yw Namas.

Oes gennych chi ddiddordeb ym mantra Ganesha? Felly, gwyliwch y fideo isod a pherfformiwch eich ymarfer gyda myfyrdod da:

Chakra Ganesha

Mae'r Arglwydd Ganesha yn byw yn y chakra cyntaf, y Muladhara, am fod yn Dduw llythyrau, deallusrwydd , dysg a ffawd. Yn y chakra hwn, canfyddir y grym dwyfol, hynny yw, mae Ganesha yn byw ym mhob person.

Wedi'i leoli tuag at waelod yr asgwrn cefn, y chakra Ganesha yw'r hyn sy'n ein cadw ni ar y ddaear ac mewn cysylltiad â'r byd ysbrydol. Ar ben hynny, mae'n llywodraethu'r grymoedd pwerus sy'n sbarduno ein bywydau.

Dysgwch gysoni'ch chakras i gael bywyd mwy cytbwys ac wedi'i alinio â'ch egni hanfodol.

Cyfieithu delwedd Ganesha

Yn y byd dwyreiniol a gorllewinol, mae modd dod o hyd i ddelwedd Ganesha mewn unrhyw le o ffydd. Mae hynny oherwydd bod gan bob manylyn o'ch delwedd symbol cyfriniol sy'n cynrychioli pŵer Ganesha.

Gweld hefyd: Neges oddi wrth Our Lady of Aparecida

Felly, yn ôl y grefydd Hindŵaidd, darganfyddwch y ddelwedd o Ganesha a'i hystyron isod.

Edrychwch ar offer cysegredig eraill y grefydd Hindŵaidd:

 • Beth yw Japamala? Dysgwch bopeth am y mwclis cysegredig hwn!
 • Beth yw Mandala? Gweld yr ystyr a dysgu ei ddefnyddio mewn myfyrdod mewn 6 cham
 • Beth yw Mudras? Dysgwch yr ystumiau hyn a chynyddwch fuddion eich ymarfer Ioga

Apen

Cynrychiolir pen Ganesha gan eliffant, sy'n dynodi deallusrwydd, ffyddlondeb a'i rym gwahaniaethol. Mae ei unig fang yn symbol o'i allu i oresgyn deuoliaeth bywyd.

Mae eu clustiau eang agored yn dynodi eu gallu i wrando pan fydd pobl yn ceisio arweiniad ysbrydol. Felly, fe'u hystyrir yn symbol o ddoethineb, oherwydd mae angen gwybod sut i wrando i allu helpu gyda gwybodaeth Ganesha.

Mae deallusrwydd Ganesha yn cael ei symboleiddio gan ei foncyff crwm, gan amlygu ei allu i wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n real ai peidio. Ar ei dalcen, mae'r trishula trident (arf Shiva) yn cael ei dynnu i ddangos rhagoriaeth Ganesha dros amser (gorffennol, presennol a dyfodol).

Gweld hefyd: Oxum mewn Umbanda – Ffyniant ac amddiffyniad i fenywod beichiog

Y bol

Mae bol Ganesha yn fawr i gario’r “bydysawdau anfeidrol”, haelioni natur a llonyddwch ysbryd. Ar ben hynny, mae ei fol yn fodd i amsugno dioddefaint y Bydysawd ac amddiffyn bodau a'r byd.

Coesau

Yn ei ddelw, mae gan Ganesha un goes wedi plygu, fel petai'n gorffwys, a'r llall yn sefyll, bob amser yn effro. Mae symbol ei goesau yn dangos yr angen i gynnal profiad cyfranogol yn y byd materol ac ysbrydol.

Y breichiau

Mae gan Ganesha bedair braich ac mae pob un yn cynrychioli rhinweddau’r corff cynnil:

 • Manas: y meddwl;
 • Budhi : yrdeallusrwydd;
 • Ahamkara: yr ego;
 • Chitta: yr ymwybyddiaeth gyflyredig.

Mae'r Arglwydd Ganesha yn cynrychioli Atman (ymwybyddiaeth bur), gan ganiatáu i'r pedair priodoledd mewn bodau dynol weithredu'n briodol.

Y dwylo

Mae llaw gyntaf Ganesha yn dal hatchet i ddinistrio'r rhwystrau sy'n cael eu gosod gan awydd ac sy'n arwain at boen a dioddefaint. Ymhellach, mae'r hatchet yn ein harwain i chwilio am wirionedd.

Mae ei ail law yn dal chwip fel y grym sy’n gyrru pobl tuag at ffydd Duw, gan anghofio ymlyniadau a chwantau bydol. Mae'r drydedd law mewn ystum bendith ac amddiffyniad, sy'n dynodi'r sawl sy'n ymroddedig.

Yn olaf, mae pedwerydd llaw Ganesha yn dal y blodyn lotws (padma) sy'n golygu gwireddu'ch gwir hunan, fel prif amcan esblygiad dynol.

Ganesha a'r llygoden

Mae delwedd Ganesha wedi'i gosod ar lygoden (Mushika), sy'n cynrychioli ei gerbyd dwyfol. Felly, mae'r llygoden yn symbol o ymchwiliad manwl i ddatrys problem anodd. Hynny yw, mae'r symbol yn cynrychioli gwybodaeth a chyfrwystra Ganesha.

Mae cerbyd yr Arglwydd Ganesha yn dysgu y dylai pobl bob amser fod yn sylwgar ac yn effro i oleuo'r hunan fewnol â goleuni doethineb. Fodd bynnag, mae dehongliad arall yn nodi bod y llygoden fawr yn adlewyrchu ego, dyheadau a balchder unigoliaeth. Trwy reidio'r llygoden, mae Ganesha yn dod yn feistr ar y tueddiadau hyn.gyda'r gallu i'w rheoli.

Mae’r Duw Ganesha yn ffigwr pwysig yn niwylliant Hindŵaidd gyda’i allu i agor llwybrau, denu ffyniant a dod â doethineb i feddyliau trallodus.
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.