Darganfyddwch bŵer codau cysegredig Agesta ar gyfer iachâd ac amddiffyniad

Darganfyddwch bŵer codau cysegredig Agesta ar gyfer iachâd ac amddiffyniad
Julie Mathieu
a sut y gall yr offeryn hwn ein helpu
 • Rhifedd Cabbalistaidd – Darganfyddwch beth yw eich rhif a sut mae'n dylanwadu ar eich bywyd
 • Grabovoi

  Mae’r bydysawd mor rhyfeddol a chymhleth fel ei fod wedi rhoi posibiliadau di-ri inni ddianc rhag yr amlwg ac wynebu’r rhesymoledd sy’n gosod rhwystrau a phroblemau arnom. Rydym yn sôn am ysbrydolrwydd gyda'i gyfriniaeth, crefyddau a defodau sy'n cyd-fynd â ni ar adegau anodd. Ond, o unrhyw siawns, ydych chi wedi clywed am godau sanctaidd Agesta fel arf pwerus i gyflawni eich nodau?

  Mae codau cysegredig Agesta yn rhan o faes rhifyddiaeth, hynny yw, defodau mathemategol ydyn nhw sy'n cael eu hymarfer yn ymwybodol. Felly, mae’r codau hyn yn ffurfio cyfuniadau o rifau sydd, o’u hysgogi, yn adlewyrchu’r cryfder i helpu pobl ar adegau o angen.

  Oes gennych chi ddiddordeb? Yma, rydyn ni'n mynd i siarad am beth yw codau cysegredig Agesta a sut i'w defnyddio at y prif ddibenion:

  • Problemau sy'n gysylltiedig ag iechyd;
  • Prynu a gwerthu tŷ;
  • Am gariad a pherthynasau;
  • Am arian ac anawsterau ariannol;
  • Frithiant teuluol.

  Beth yw codau cysegredig Agesta

  Mae codau cysegredig Agesta yn cael eu ffurfio o ddilyniant rhifiadol sy'n symbol o rymoedd pwerus ac anffaeledig. Gyda hynny, gall pob cyfuniad o rifau eich helpu i wynebu anhawster penodol yr ydych yn mynd drwyddo yn eich bywyd. P'un a yw'n salwch difrifol, yn atgof poenus neu'n gyfnod o straen, mae'rMae codau cysegredig Agesta yn eich cysylltu â'r egni rhifiadol sydd ei angen i'w hwynebu.

  Yn yr ystyr hwn, roedd rhifyddiaeth eisoes yn cydnabod pŵer cyfriniol rhifau trwy astudio archdeipiau rhifiadol. Mae yna rai sy'n ei ddefnyddio i amddiffyn y tŷ, i ddod o hyd i'r dyddiad priodas perffaith a hyd yn oed i wybod y lliw a fydd o fudd y flwyddyn nesaf. Felly, nid yw troi at niferoedd i chwilio am amddiffyniad ychwanegol yn ddim byd newydd i unrhyw un.

  Fodd bynnag, mae codau cysegredig Agesta yn dod ag ystyr newydd i ddilyniannau rhifiadol gyda dylanwad bodau golau. José Gabriel Uribe o Colombia – a adnabyddir fel Agesta – a sianelodd y codau hyn i’w rhannu â dynoliaeth. Dros 40 mlynedd yn ôl, dechreuodd ei astudiaethau ar gyfriniaeth a hyd yn oed telepathi. Ar y pryd, gyda dim ond 9 oed, dechreuodd dderbyn y niferoedd yn delepathig gan fodau o olau.

  Trwy godau cysegredig Agesta, mae pobl yn dod o hyd i arf ysbrydol o iachâd ac amddiffyniad dwyfol i ddelio â chamau bywyd. Fodd bynnag, rhaid gwybod sut i'w defnyddio i actifadu grymoedd telepathig cyfuniadau rhifiadol.

  Gweld hefyd: Gwraig canser

  Sut i ddefnyddio codau cysegredig Agesta

  Yn gyntaf oll, er mwyn i'r cyfuniad rhifiadol o godau cysegredig Agesta adlewyrchu ei effaith ar eich pryder, mae angen i chi ddangos eich diolchgarwch drwyddo. meddylfryd. Yn y modd hwn, chicydnabod pŵer codau a byddwch yn ddiolchgar am gryfder dwyfol yr angylion o'ch cwmpas.

  Gweld hefyd: Dyn Gemini - Darganfyddwch Ei Brif Nodweddion

  I adrodd neu feddwl am y codau, rhaid i chi eu hailadrodd 45 o weithiau – mae'n bwysig iawn eich bod yn eu hailadrodd 45 gwaith yn union! Felly peidiwch â phoeni am eu ynganu'n gyflym neu beidio. Cymerwch eich amser i ddychmygu ac ymddiried yng nghodau sanctaidd Agesta.

  Er enghraifft, os ydych yn dioddef o boenau stumog, eich cod fydd 62139. Felly, byddwch yn ailadrodd y rhif hwn 45 o weithiau ac, i'w wneud yn haws, gallwch ei rannu trwy ddweud “chwech, dau, un, tri a naw” neu fel arall gellir ei rannu'n ddegau neu gannoedd. Cofiwch fod angen i chi ddweud cod cysegredig Agesta yn dawel ac yn glir er mwyn iddo gysylltu â'ch naws.

  Yr awgrym yw gweithredu dim ond un dilyniant rhifiadol y dydd, am gynifer o weithiau ag y dymunwch. Mae nifer y dyddiau y mae'n rhaid i chi adrodd yr un cod yn dibynnu ar eich greddf, gan fod yr ymateb i'r ddefod yn dibynnu ar y rhwystr egnïol y mae'n rhaid i bŵer rhifau ei oresgyn.

  Yn y modd hwn, gallwch adrodd y cysegredig codau Agesta ar eich cyfer chi neu mewn bwriad person arall sy'n mynd trwy rywfaint o anhawster. Er mwyn helpu person arall, ar ôl meddwl am eich diolch, rhaid i chi ddweud “Rwy'n cymhwyso'r cod hwn yn ôl (enw'r person). Gyda hynny, bydd enaid y person hwnnw'n teimlo dirgryniad y cod cysegredig ac yn ei gymhwysoyn ôl eich bwriad.

  Codau Agesta Cysegredig ar gyfer cariad

  • 541: i gryfhau cariad rhwng cyplau ac ailadeiladu perthnasoedd
  • 11550: i ddenu cariad eich bywyd, defnyddiwch hwn pan nad ydych yn ei adnabod eto
  • 70: i chi gael ymweliad gan angel cariad, er mwyn egluro unrhyw amheuon
  • 11136: yn erbyn unigrwydd
  • 2526: i ddenu cariad i'ch bywyd

  Codau cysegredig Agesta ar gyfer iechyd

  • 54721: yn erbyn pwysedd gwaed uchel
  • 123: ar gyfer problemau gyda'r galon
  • 22574: yn erbyn diabetes
  • 630: yn gwella symptomau ffliw
  • 900: os ydych wedi newid colesterol
  • 2911: i leihau cellulite
  • 696: yn erbyn tonsilitis
  • 1577: i osgoi canser

  Codau Agesta Cysegredig ar gyfer prynu a gwerthu tŷ

  • 171717: ar gyfer byw mewn tŷ newydd
  • 105: i werthu tŷ
  • 52574: i brynu tŷ
  • 413: i symud tŷ neu ddinas
  • 515: denu prynwr i'ch cartref
  • 620 a 480: prynu cartref newydd

  Codau cysegredig gan Agesta i'r teulu

   <4 2059, 3758, 6285: cael gwared ar ormesau teuluol
 • 1919, 017, 018: glanhau eich cartref, chi ac aelodau o'ch teulu
 • <4 912:pan fydd ybabi ar fin cael ei eni (yn dal ym mol y Fam)
 • 354: clwyf o beidio â chael ei eisiau gan y rhieni
 • 829: i gwella'r berthynas deuluol
 • Codau cysegredig Agesta am arian

  • 88829: i ddenu cyfoeth
  • 608: trowch eich problemau ariannol at Dduw
  • 773: gwaredwch ysbrydion methdaliad a thrallod
  • 581, 881, 882: i ddenu cyfoeth, gan ddileu adfail
  • 61316: glanhau'r meddwl o egni drwg sy'n atal arian rhag cyrraedd chi

  Cod cysegredig Agesta (BONUS)<15

  199: am lwc yn y loteri a'r gemau

  Gyda ffydd, diolchgarwch ac ymddiriedaeth yng nghodau cysegredig Agesta a bodau goleuni, byddwch yn gallu wynebu unrhyw rhwystr a ddarganfyddwch yn eich ffordd. Gyda llaw, gallwch chi barhau i helpu rhywun annwyl trwy fentora'r codau ar eu cyfer.

  Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am arweiniad mwy manwl gywir ar gyfer problem benodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud apwyntiad gydag arbenigwr Astrocentro. Mae gennym ni ddetholiad o rifolegwyr proffesiynol, astrolegwyr, tarolegwyr a seicigiaid a all eich arwain yn y cyfeiriad gorau.

  Manteisiwch ar eich amser yma ac edrychwch ar bŵer rhifyddiaeth mewn gwahanol agweddau ar fywyd:

  • Beth mae 1111 yn ei olygu? Gweld beth i'w wneud pan welwch y rhif hwn
  • Tantric Numerology, beth ydyw
  Julie Mathieu
  Julie Mathieu
  Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.