Deall yr anawsterau a ddaw yn sgil Sadwrn yn yr arwyddion a'u gwersi

Deall yr anawsterau a ddaw yn sgil Sadwrn yn yr arwyddion a'u gwersi
Julie Mathieu

Saturn yn yr arwyddion yn dod i ddangos i ni ein diffygion, beiau a gwendidau. Mae'n gofyn am gyfrifoldeb ac aeddfedrwydd.

Mae'r blaned hon yn cymryd tua 29 mlynedd i wneud chwyldro llwyr o amgylch yr haul, tra bod y Ddaear yn cymryd 365 diwrnod. Felly, mae'n aros am ddwy flynedd a hanner ym mhob arwydd .

Mae Sadwrn mewn Astroleg yn ofni bod ganddo enw da am ddod â gwrthdaro, heriau ac anawsterau. Fodd bynnag, mae'n gallu gwireddu ein breuddwydion a'n nodau, gan mai trwy ein hymdrechion a'n doethineb rydyn ni'n cyflawni'r hyn rydyn ni'n ei ddymuno.

Saturn in the Astral Map

Saturn in the Astral Map mae'n dangos i ni ein hofnau dyfnaf. Yn dibynnu ar ba arwydd ydyw yn ei Siart Geni, bydd gennych chi dueddiadau penodol. Mae'r blaned hon yn dylanwadu'n fwy dwys pan fydd yn Capricorn, gan fod yr arwydd hwn yn cael ei reoli gan Sadwrn.

Gan ei bod yn gweithredu ym maes emosiynau, mae profiadau Sadwrn yn achosi poen a dioddefaint i ni, ond ar ôl iddi basio, mae'n gadael ni gyda gwersi gwych ac aeddfedrwydd.

Gweld hefyd: Runa Eihwaz - Y grym y tu ôl i dwf ac esblygiad

Gwnewch eich Map Astral nawr, darganfyddwch ym mha arwydd y mae Sadwrn a gweld sut mae'r blaned hon yn dylanwadu ar eich bywyd. Paratowch! Nid ydynt bob amser yn ddylanwadau dymunol.

Saturn yn yr arwyddion

Saturn in Aries

Mae gan bwy bynnag sydd â Sadwrn yn Aries bersonoliaeth ddifrifol, gochelgar a phetrusgar . Mae'n berson sydd angen dysgu ymddiried ynddo'i hun yn fwy acymryd menter. Mae angen i chi fod yn ddewr i ddilyn eich ysgogiadau heb ofn, ond mewn ffordd gytbwys, gan reoli dicter.

Rydych chi'n dysgu'n hawdd gan bobl hŷn. Awgrym da yw cofrestru ar gwrs i wella'ch technegau gwaith a'ch cynnydd.

Os ydych chi'n cadw at egni Sadwrn byddwch yn gallu cael cydbwysedd, llonyddwch, amynedd, gwrthwynebiad, rhwyddineb cymryd mentrau a rheoli eich ysgogiadau.

Os ydych chi'n brwydro yn erbyn egni'r blaned hon, fe allech chi brofi euogrwydd, diffyg hyder, pesimistiaeth, gor-ddweud a mynd yn ymosodol.

 • Mwynhewch a gwelwch ystyr llawn Sadwrn yn Aries

Saturn yn Taurus

Gall cael Sadwrn yn Taurus ar y Map Astral ddod ag anghrediniaeth. Felly, mae angen i chi ddibynnu ar ymdeimlad ymarferol a dyfal eich arwydd i gryfhau eich hyder.

Mae angen diogelwch materol arnoch, a all arwain at berthynas ystumiedig rhwng nwyddau materol. a gwerthoedd personol. Felly, chi sy'n gyfrifol wrth ddelio â'ch arian.

Oherwydd eich bod yn bryderus iawn am gynilo, efallai bod gennych enw da am fod yn farus. Mae'n well ganddo sicrwydd materol na sicrwydd emosiynol, gan ei fod yn credu bod arian yn ffynhonnell hapusrwydd. Mae angen i chi ddysgu sut i ddod o hyd i'ch gwerth personol ac i ddatgysylltu eich hun oddi wrth y mater.

Mae gennych greddf uchel iawn, a fydd yn eich helpu i ddarganfod sutgwella bywyd. Gwrandewch ar eich greddf a dilynwch eich argraffiadau, yn enwedig wrth ddelio ag arian.

Os byddwch yn cadw at egni Sadwrn, byddwch yn cyflawni cydbwysedd, gwerthfawrogiad, adnabyddiaeth, rheolaeth ar or-ddweud hyd yn oed mewn perthynas ag arian.

Os ydych chi'n ymladd yn erbyn egni'r blaned hon, gallwch chi ddod yn ystyfnig, yn ansicr ac yn orliwiedig.

 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Saturn yn Taurus

Saturn in Gemini

Gall pwy bynnag sydd â Sadwrn yn Gemini gael anawsterau lleferydd neu ysgrifennu . Mae'n ofni na chaiff ei ddeall mewn trafodaethau dadleuol neu na fydd ei syniadau'n cael eu derbyn. Mewn rhai achosion, rydych yn tueddu i orfodi eich syniadau ar eraill.

Rydych yn cymryd eich astudiaeth o ddifrif, mae gennych gof da ac yn credu yng ngrym geiriau. Yn lle cymryd rhan mewn llawer o bethau, canolbwyntiwch ar berthnasoedd a gwaith cynhyrchiol.

Os ydych chi'n cadw at egni Sadwrn, byddwch chi'n gwybod sut i fynegi'r gwir yn ddidrafferth. Byddwch yn llwyddo i fod yn fwy digymell mewn gweithredoedd ac ni fyddwch yn ymladd yn hawdd.

Os ydych chi'n ymladd yn erbyn egni'r blaned hon, gallwch chi fod yn berson heriol, sy'n ymwneud â chlecs a dadlau, gydag a teimlad o israddoldeb a phwy sy'n cael trafferth cymryd dysgu o ddifrif.

 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Saturn yn Gemini

Saturn in Cancer

Pwy sydd wedi Mae Sadwrn mewn Canser yn dueddol o fod yn ansicr, yn orsensitif igorddibyniaeth ac ofn mynegi emosiynau. Rydych chi'n gwerthfawrogi teulu ac yn yn tueddu i deimlo'n anghenus .

Pan fyddwch chi'n gytbwys ac yn ymwybodol, mae egni Sadwrn yn eich galluogi chi i fod yn feistr ar eich emosiynau heb ofni gwanhau.

Rydych chi'n cael eich denu i waith sy'n ymwneud â theulu, cartref, eiddo tiriog, bwyd a gofal plant.

Cofiwch na ddaw dim heb chwys ac ymroddiad. Ewch i'r frwydr, gweithiwch yn galed, ymdrechwch a chewch ganlyniadau pendant.

Os glynwch at egni Sadwrn, byddwch yn gytbwys, yn aeddfed, yn hyderus, yn ffyddlon i'ch syniadau ac yn llawn ewyllys.

Os byddwch yn ymladd yn erbyn egni'r blaned hon, bydd gennych lawer o ofnau, anawsterau mewn perthnasoedd, ansicrwydd ac ymlyniad.

 • Mwynhewch a gwelwch ystyr llawn Sadwrn mewn Canser

Sadwrn yn Leo

Er mai dim ond ochr hwyliog a phoeth bywyd y mae Leo ei eisiau, mae Sadwrn yn ei alw i realiti. Mae'n cyrraedd ac yn rhybuddio: dyletswydd yn gyntaf, yna pleser! Felly, mae angen i bwy bynnag sydd â Sadwrn yn Leo fod yn fwy dyfal a disgybledig.

Gyda'r lleoliad hwn ar y Siart Astral, mae rhai pobl yn tueddu i bod yn fwy swil, dioddef bloc creadigol a bod â chywilydd o amlygiad. Gall hefyd arwain at bersonoliaeth ormesol a gormesol. Yn ogystal, rydych chi'n ofni peidio â chael eich edmygu a'ch cydnabod.

Rydych chi'n dod o hyd i'ch ffynhonnell fewnol o greadigrwydd a phleser ym myd y byd.celfyddydau a hunanfynegiant.

Os byddwch yn cadw at egni Sadwrn, byddwch yn greadigol, yn onest, yn llawen ac yn llawn pelydriad mewnol.

Os byddwch yn brwydro yn erbyn egni'r blaned hon, efallai y byddwch yn profi rhwystr o feddyliau , bod yn awdurdodaidd, yn gywilyddus ac wedi gorliwio.

Gweld hefyd: 15 tatŵ tarot anhygoel i'w defnyddio fel ysbrydoliaeth wrth wneud un eich hun
 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Saturn yn Leo

Saturn in Virgo

Pwy biau Saturn yn Virgo Mae'n ymladd bob dydd i gyflawni ei ddyletswyddau heb ildio diddordebau eraill. Cael gwared ar euogrwydd a cheisio cefnogaeth gan deulu a ffrindiau.

Yr ydych yn poeni am berffeithrwydd , glendid, trefniadaeth, diet. Beth bynnag, gyda phopeth. Mae gennych chi obsesiwn â gwneud popeth yn iawn. Mae hi'n canolbwyntio ar waith, yn fedrus ac yn canolbwyntio. Does ond angen i chi ddysgu rhannu mwy o dasgau ag eraill.

Gall ddigwydd eich bod yn or-wyddonol a thechnegol, yn anwybyddu'r hyn rydych chi'n ei deimlo a'ch greddf.

Os ydych chi'n cadw at egni Sadwrn , byddwch yn hyderus, yn drefnus, yn ddisgybledig, yn siriol ac yn llwyddo i reoli'r awydd i fynegi eich barn bob amser.

Os byddwch yn ymladd yn erbyn egni'r blaned hon, byddwch yn tueddu i fod yn berffeithydd, yn hypochondriac ac yn niwrotig.

 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Saturn yn Virgo

Saturn in Libra

Saturn in Libra Mae brodorion yn cymryd perthnasoedd yn ddifrifol iawn ac mae ganddynt ymdeimlad cryf o berthyn, cyfiawnder. Ydych chi'n chwilio amcydbwysedd, yn ddoeth ac yn ddiogel. Rydych chi'n dueddol o gael eich denu at bobl hŷn.

Er eich bod yn berson diogel, rydych chi'n ofni unigrwydd a chael eich gwrthod. Rydych chi'n ceisio cydbwysedd yn eich perthnasoedd. Fodd bynnag, mae angen i chi ddysgu sut i adnabod unigoliaeth eich gilydd o fewn perthynas.

Mae pwy bynnag sydd â'r lleoliad hwn yn y Map Astral yn bryderus iawn am yr hyn y mae eraill yn ei feddwl ac yn ei ddweud. Maen nhw hefyd yn tueddu i deimlo'n israddol.

Pan fyddan nhw'n llwyddo i gydbwyso egni'r blaned hon, maen nhw'n feistri ar ddiplomyddiaeth.

Os glynwch wrth egni Sadwrn, bydd gennych chi awdurdod, cydbwysedd, doethineb, diogelwch a heddwch.

Os ydych yn ymladd yn erbyn y dylanwad hwn, efallai y byddwch yn teimlo'n unig ac yn emosiynol anghytbwys.

 • Mwynhewch a gweld ystyr cyflawn Saturn yn Libra

Sadwrn yn Scorpio

Pwy bynnag sydd â Saturn yn Scorpio sy'n dominyddu, yn enwedig wrth wynebu anawsterau. Mae hefyd yn feddiannol, yn ddiamynedd ac yn ddwys. Oherwydd ei fod yn sensitif iawn, pan fydd yn cael ei frifo, mae'n ymateb yn dreisgar. Mae angen i chi fod yn ofalus yn eich ymateb er mwyn peidio ag achosi dryswch.

Os byddwch yn cadw at egni Sadwrn, byddwch yn berson angerddol, diofal, yn llawn ewyllys a chreadigrwydd.

Os rydych yn ymladd yn ei erbyn gall egni'r arwydd hwn fod yn ddiamynedd, yn ddigalon, yn genfigennus ac yn ystrywgar.

 • Mwynhewch a gwelwch yr ystyr llawno Saturn yn Scorpio

Saturn in Sagittarius

Mae’r rhai sydd â Sadwrn yn Sagittarius yn cymryd eu credoau, eu hathroniaethau a’u perthynas â Duw o ddifrif. Yr ydych yn gofyn llawer wrth chwilio am wirionedd ac ystyr yn eich bywyd.

Yr ydych yn cael eich denu at bobl ddoeth sydd â gwybodaeth fawr. Dysgwch i fod yn fwy goddefgar a chydnabod pwysigrwydd gostyngeiddrwydd, cydraddoldeb a symlrwydd.

Mae angen i chi fod yn hyderus ac yn gartrefol gyda bywyd i gyflawni eich nodau. Meddyliwch yn bositif, peidiwch â gwylltio a pheidiwch ag ysgwyd eich hun am ddim. Mae'n bryd dyfalbarhau a dysgu o'r holl heriau a rhwystrau.

Os glynwch wrth egni Sadwrn, byddwch yn gyfrifol, yn ostyngedig, yn ymwybodol, bydd gennych ffydd a gwir deimladau.

Os byddwch yn cadw at egni Sadwrn. ymladd yn erbyn y dylanwad hwn, bydd yn drahaus, yn anoddefgar, yn besimistaidd ac yn ffanatig.

 • Mwynhewch a gwelwch ystyr gyflawn Saturn yn Sagittarius
 • >

Saturn in Capricorn

Mae brodorion Saturn in Capricorn yn gwerthfawrogi delwedd gyhoeddus berffaith a statws a phwer uchel. Rydych chi'n mynnu llawer gennych chi'ch hun ac eraill, ac yn gwerthfawrogi profiad yn fwy na theori.

Gweithiwr caled, mae angen i chi gael eich cydnabod am eich ymdrechion. Mae llwyddiant i chi yn gorchfygu safle o awdurdod.

Mae angen i chi ddysgu ymlacio a mwynhau bywyd yn fwy, chwarae a pheidio â chymryd popeth mor ddifrifol.

Os ydych chi'n cadw at egni Sadwrn,bydd gennych lwyddiant, llonyddwch, rheolaeth emosiynol, awdurdod ac amynedd.

Os gosodwch eich hun yn erbyn egni'r blaned hon, gallwch fod yn farus, yn drahaus, yn uchelgeisiol, yn orliwiedig, yn hunanol ac yn anghyfrifol.

 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Saturn yn Capricorn

Saturn in Aquarius

Mae pwy bynnag sydd â Sadwrn yn Aquarius yn ddelfrydyddol ac mae bob amser yn ymwneud â llawer o gynlluniau . Pan fydd gennych chi syniad arloesol, rydych chi am ei roi ar waith yn gyflym.

Rydych chi'n cael trafferth delio â grwpiau mawr o bobl, felly ychydig iawn o ffrindiau da sydd gennych chi. Mae angen parchu eich rhyddid unigol.

Er mwyn i'ch breuddwydion beidio â marw ar y traeth, ceisiwch fod yn fwy medrus, ymarferol a disgybledig.

Gallwch greu grwpiau a phrosiectau cymdeithasol gyda'r nod o wneud y byd yn lle gwell.

Os byddwch yn cadw at egni Sadwrn, bydd gennych ymdeimlad o gydraddoldeb, parch, rhyddid a hunan-gariad.

Os byddwch yn ymladd yn erbyn y dylanwad hwn, efallai eich bod yn anoddefgar, yn oer, yn ddieithr ac yn wrthryfelgar.

 • Mwynhewch a gwelwch ystyr cyflawn Saturn yn Aquarius

Saturn in Pisces

Mae pwy bynnag sydd â Saturn yn Pisces yn berson creadigol llawn dychymyg. Fodd bynnag, mae'n tueddu i golli ei dir a'i ffydd wrth wynebu problemau . Ar y dyddiau hyn, mae angen i chi fagu hyder a chredu yn eich potensial.

Rydych yn sensitif ac yn wydn, ondbraidd yn besimistaidd, gan ei fod bob amser yn gweld ochr negyddol pethau. Rydych chi'n osgoi dangos eich breuder a'ch sensitifrwydd.

Yn sensitif i boenau'r byd, rydych chi'n hoffi helpu eraill. Mae gennych rediad artistig, barddonol a seicig.

Os glynwch at egni Sadwrn, byddwch yn llwyddo i fod yn gryf, yn gefnogol, yn hyderus ac yn emosiynol gytbwys.

Os ymwrthodwch â'r dylanwad hwn, byddwch yn llwyddo i fod yn gryf, yn gefnogol, yn hyderus ac yn emosiynol gytbwys. gall fod yn besimistaidd, yn rhy sensitif, yn teimlo llawer o ofn ac euogrwydd ac yn erlid eich hun.

 • Mwynhewch a gweld ystyr llawn Sadwrn yn Pisces

A oedd unrhyw amheuaeth am leoliad Sadwrn yn yr arwyddion neu yn eich Map Astral? Gwnewch apwyntiad gydag un o'n harbenigwyr a chael arweiniad a all newid eich bywyd.
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.