Edrychwch ar holl briodoleddau Capricorn Ascendant

Edrychwch ar holl briodoleddau Capricorn Ascendant
Julie Mathieu

Mae'r dyrchafwr yn gyfrifol am benderfynu sut rydyn ni'n dangos ein hunain i'r byd. Yn achos Capricorn ascendant , maent yn bobl sy'n ymddangos yn neilltuedig ac yn amyneddgar. Maent hefyd yn adnabyddus am eu gallu dadansoddol, mae'n anodd i ascendant Capricorn gymryd risg mewn unrhyw weithgaredd.

Mae hyn yn gwneud i esgynnydd Capricorn gymryd yr enw da o fod yn ddifrifol ac yn amheus, gan nad ydynt yn cymryd cyfrifoldeb. heb fod yn sicr y gallant gyflawni. Mewn gwirionedd, dim ond pobl ydyn nhw sy'n wynebu rhwystrau bywyd mewn ffordd ymarferol, gan ddeall bod cyflawniadau yn gofyn am amser ac ymroddiad.

Capricorn yn codi: ymddangosiad a nodweddion corfforol cyffredin

Mae'r arwydd cynyddol hefyd yn dylanwadu ar ein hymddangosiad corfforol. Mae'r rhai sydd ag ascendant Capricorn yn tueddu i fod yn fwy difrifol, yn aml yn ymddangos yn hŷn nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Yn gyffredinol, mae ganddyn nhw drwyn hirach a/neu bigfain a llygaid bach, suddedig, gyda golwg amheus bob amser.

 • Cefndir y Nefoedd yn Capricorn – Difrifoldeb a Chyfrifoldeb

Personoliaeth yr Esgyniad yn Capricorn

Mae personoliaeth goruchafiaeth Capricorn yn datgelu ei fod yn neilltuedig person, sy'n cael anhawster rhannu eu hemosiynau ag erailleraill.

 • Rheoli
 • Gweithio
 • Clyfar
 • Dyfalbarhau
 • Gweithio'n galed
 • Cryf
 • Dibynadwy
 • Cyfrifol
 • Aeddfed
 • Traddodiadol

Sut mae Ascendant Capricorn yn ymddwyn?

Ym mha beth cyn belled ag y mae ymddygiad yn y cwestiwn, mae gan Capricorn rising ffordd ddigamsyniol o weithredu. Mae'r naws ddifrifol bob amser yn bresennol yn eu perthynas. Hyd yn oed pan fyddant mewn sefyllfa hamddenol, maent yn cynnal ymdeimlad o ddifrifoldeb. Er eu bod yn ymddangos yn bobl gaeth iawn, maen nhw'n hoffi'r ffordd maen nhw'n gosod eu hunain yn y byd.

Gan eu bod nhw'n gadwedig iawn, maen nhw fel arfer yn cael eu deall fel pobl oer a phell. Ac mewn rhai achosion maen nhw. Yn gyffredinol, maent yn deall mai dim ond rhan o'r ymddygiad sydd ei angen i fod yn gyfrifol a chyflawni'r dyletswyddau yr ydych wedi'u cymryd yw'r oerni hwn. I esgynlawr Capricorn, mae rhoi eich hun yn rhydd ac wedi ymlacio mewn sefyllfaoedd yn her fawr iawn.

Gweld hefyd: Gwybod cusan pob arwydd a gweld a fydd eich ceg yn ffitio
 • Planed sy'n rheoli Capricorn – Doethineb, disgyblaeth a phenderfyniad

Ascendant yn Capricorn mewn cariad

Yn ogystal â phersonoliaeth ac ymddygiad, mae'r esgynnydd hefyd yn gallu dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n uniaethu â'n gilydd yn gariadus. Yn achos yr esgyniad yn Capricorn, mae maes cariad yn dilyn yr un llinell â'r meysydd eraill o fywyd.

Mae esgyniad Capricorn fel arfer yn ymroddedig iawn, yn ffyddlon ac yn serchog gyda'i bartner. Fodd bynnag, mae'n heriol iawn ynperthynas ac, felly, ddim bob amser yn fodlon cychwyn ar berthynas.

Gweld hefyd: Personol Blwyddyn 11 yn 2022: ysbrydolrwydd dwfn croenLlun: Paloma Nascimento / @ilustra_pa

Ascendant in Capricorn at work

Mae’r galw am gariad yn parhau yn y maes yn y gwaith . Mewn proffesiynol o ddydd i ddydd, Capricorn codi yn hynod o heriol gyda chydweithwyr a chydag ef ei hun. Yn ymroddedig iawn ac yn canolbwyntio ar gyflawni eu nodau, maent yn dueddol o fod y cyntaf i gymryd y cam cyntaf mewn prosiectau.

Fel arfer, maent yn bryderus iawn am y dyfodol ac yn ymdrechu i sicrhau sefyllfa sefydlog yn y gwaith. O'r tu allan, mae rhai pobl yn meddwl bod Capricorn Rising wedi cyflawni llwyddiant yn ddiymdrech. Fodd bynnag, mae ei ffocws, ei waith a'i amynedd yn bresennol yn ei gyflawniadau.

Ascendant in Capricorn a'r arwyddion eraill

Mae deall sut mae'r arwydd codi yn perthyn i arwydd yr haul yn hanfodol er mwyn deall yn llawnach sut mae'r elfennau hyn yn dylanwadu ar ymddygiad a phersonoliaeth.

Arwyddion y Ddaear – Mae'r cyfuniad o esgyniad Capricorn gyda Taurus, Virgo neu'r Own Capricorn yn atgyfnerthu'r prif nodweddion yr elfen ddaear. Byddant yn sicr yn bobl sy'n canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar resymoldeb a diogelwch. Mae angen ceisio cydbwyso'r egni er mwyn peidio â syrthio i fewnblygiad a cheidwadaeth.

Arwyddion Tân – Capricorn felmae ascendant yn gallu dod ag ymarferoldeb a grym ewyllys i'r arwyddion tân ( Aries, Leo neu Sagittarius ) i roi eu cynlluniau ar waith. Mae'r pwynt sylw yn mynd i'r bersonoliaeth, sydd mewn rhai achosion yn dod yn wrthdaro. Yn ogystal, mae Capricorn yn dod â rhesymoledd i berthnasoedd cariad.

Signs of Air – Tynnu cynlluniau oddi ar bapur i gyflawni nodau yw un o brif nodweddion Capricorn. Pan fydd yr arwydd yn codi mewn siart gyda'r arwydd Haul aer, mae'n dod yn gryfach fyth. Mae Gemini, Libra neu Aquarius yn ennill egni, synnwyr ymarferol a hyblygrwydd i weithio.

Arwyddion Dŵr – Gall cyfuniad yr elfennau cyferbyn hyn fod yn eithaf cadarnhaol. Gyda'r esgyniad yn Capricorn, mae gan yr arwyddion dŵr solar ( Canser, Scorpio neu Pisces ) deimladau mwy cytbwys, mae'r dwyster yn meddalu ac mae rhesymoledd yn ennill lle. Mae angen sylw i osgoi tueddiadau negyddol, oherwydd mewn rhai achosion gallant ddod yn bobl fewnblyg a phesimistaidd iawn.

Eisiau deall hyd yn oed mwy am ddylanwad y sêr yn eich bywyd? Yna dewch i adnabod y cwrs Dehongli Eich Map Astral yn Astrocentro!

Ynddo, byddwch yn dysgu am yr arwyddion, planedau rheoli, tai Sidydd a'r holl wybodaeth angenrheidiol i ddehongli eich siart. Byddwch yn gallu nodi eich cryfderau ahefyd y rhai sydd angen eu datblygu – taith wirioneddol o ddysgu a hunan-wybodaeth.

Dysgwch fwy am y cwrs Dehongli eich Map Astral yn y fideo isod:

rydych chi eisoes yn gwybod yn well beth mae'n ei olygu i gael ascendant Capricorn, edrychwch arno hefyd:
 • Sut i ddarganfod fy Esgynnydd
 • Aries Ascendant
 • Taurus Ascendant
 • Esgynnydd yn Gemini
 • Uwchradd mewn Canser
 • Uwchradd yn Leo
 • Uwchradd yn Virgo<2
 • Esgynnol Libra
 • Scorpio Ascendant
 • Usgynnydd Sagittarius
 • Usgynnydd Aquarius
 • Usgynnydd PiscesJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.