Gweddi Heddwch Mewnol i oresgyn amseroedd anodd

Gweddi Heddwch Mewnol i oresgyn amseroedd anodd
Julie Mathieu

Sawl gwaith rydyn ni'n cael ein hunain yn bryderus, yn ddig neu heb ganolbwyntio dim ond oherwydd nad yw ein pen yn caniatáu inni dawelu? Faint o nosweithiau di-gwsg ydyn ni wedi'u treulio oherwydd na allwn ddod o hyd i heddwch mewnol i orffwys? Nid ydym yn teimlo'n deilwng o heddwch, teimlwn gystudd ac mae ein holl gorff yn dioddef ohono.

Mae heddwch mewnol yn ein helpu i fyw'n well gydag eraill, i gael mwy o iechyd corfforol a meddyliol a hefyd i fod yn agosach at y Dwyfol. Os ydych chi'n cael trafferth cyrraedd y cyflwr gras hwn, ceisiwch ddweud y weddi hon a drosglwyddodd y Tad Marcelo Rossi i'w ffyddloniaid.

Gweddi'r Tad Marcelo Rossi dros Heddwch Mewnol

Ein Harglwyddes Frenhines, Mam Forwyn o Dduw a dynion, Mair, gofynnwn i ti fod y gwir Dangnefedd Fewnol, angenrheidiol y dyddiau hyn, yn bresenol yn ein buchedd.

Rhyddha ni oddiwrth bob gofid, anesmwythder ac anhunedd.

Achub ni rhag hunanoldeb, digalondid, balchder, rhagdybiaeth a chaledwch calon.

Rho i ni ddycnwch mewn ymdrech, llonyddwch mewn methiant a gostyngeiddrwydd mewn llwyddiant dedwydd.<2

Agorwch ein calon i sancteiddrwydd.

Gofala, trwy burdeb calon, symlrwydd a chariad at y gwirionedd, ein bod yn gwybod ein cyfyngiadau.

Rho inni'r gras i ddeall a bywhau Gair Duw.

Caniatáu inni, trwy weddi, cariad a ffyddlondeb i'r Eglwys, ym mherson y Goruchaf Pontiff, gallwn fyw mewn cymunbrawdol â holl aelodau pobl Dduw, hierarchaeth a ffyddlon.

Deffro ynom deimlad dwfn o undod ymhlith brodyr fel y gallwn fyw, gyda chydbwysedd, ein ffydd, yng ngobaith ein hiachawdwriaeth.

Ein Harglwyddes Frenhines, yr ydym yn ein cysegru ein hunain i ti, gan ymddiried yn nynerwch dy nodded famol.

Gweld hefyd: Cydymdeimlo â brodyr i siarad â'i gilydd eto: Edrychwch ar ein rhestr

Amen!

Cerdda gyda thi y weddi hon o dangnefedd mewnol, fel y bydd hi bob amser yno i chi dwylo pan fyddwch chi'n teimlo'n ofidus, yn ddig neu unrhyw deimlad negyddol a allai eich niweidio. Os mai cysgu'n dawel yw'ch problem, dywedwch y weddi cyn mynd i'r gwely. Manteisiwch ar y cyfle i fyfyrio a gofyn am bethau da yn eich bywyd. Bydd hyn yn eich helpu hyd yn oed yn fwy i gael heddwch mewnol.

Darllenwch hefyd:

Gweld hefyd: Beth yw'r lleuad gorau i dorri gwallt yn 2022?
  • Sut i wella hunan-barch?
  • Dysgwch salm cryfder
  • Ydy hi’n werth buddsoddi mewn siom mewn cariad?
  • Pryd mae’r uffern astral yn dechrau?

Dysgwch sut i gymryd bath i ddenu heddwch
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.