Leo arwydd Sidydd cariad cydnawsedd ag arwyddion eraill

Leo arwydd Sidydd cariad cydnawsedd ag arwyddion eraill
Julie Mathieu

Mae Leo, pan mewn cariad, yn ddiffuant, yn hwyl, yn ffyddlon, yn barchus ac yn hael iawn. Bydd yn cymryd rôl arweinydd mewn unrhyw berthynas. Pa arwydd sydd foddlon ymostwng i ewyllys yr lesu ? Bydd yr erthygl hon ar gydnawsedd cariad arwydd Leo yn eich ateb.

Gan fod Leos yn hoffi gorfodi pethau, mae angen partner arnyn nhw sy'n hunanymwybodol, yn rhesymol ac sydd â'r un lefel ddeallusol ag ef. Mae'n rhaid i'r partner hefyd deimlo'n rhydd i fynegi ei hun ac ymladd drosto'i hun, neu gall gormod o olau o'r Leo Sun losgi ei bersonoliaeth ei hun.

Gweld sut mae Leo yn perthyn i'r arwyddion eraill a darganfod pa arwyddion sy'n gydnaws â Leo.

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo ac Aries: Tân + Tân

Mae'r gêm gariad rhwng Leo ac Aries ychydig yn gymhleth. Mae hynny oherwydd y duedd yw i'r ddau fod eisiau disgleirio gormod o fewn y berthynas.

Bydd yn rhaid i Aryans wybod sut i ildio ar brydiau a rhoi gwynt i ddymuniadau eu partner. Os digwydd hynny, bydd y naws yn un o angerdd cyson, ni waeth pa mor hir y bydd yn para.

Yn rhywiol, bydd y synastry hwn yn boeth, ond pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r byd go iawn, byddwch chi'n teimlo oerfel anghytundebau.

Cariad cydnawsedd rhwng Leo a Taurus: Tân + Ddaear

Gall Leo a Taurus fod ychydig yn gythryblus. y cenfigen oGall taurus rwystro'r berthynas yn fawr, yn ogystal ag angen Leo i gael ei edmygu gan bawb, wrth chwilio'n gyson am gymeradwyaeth.

Mae'r berthynas gariadus rhyngddynt yn cael ei nodweddu gan gnawdolrwydd dwys, ond bydd yn rhaid iddi wynebu llawer o rwystrau i'w thrawsnewid yn gwlwm sefydlog a pharhaol.

Caru cydnawsedd yr arwydd Leo â Gemini: Tân + Awyr

Er gwaethaf y ffaith eu bod yn ymddangos yn wahanol iawn ar yr olwg gyntaf, mae Leo a Gemini yn gydnaws . Gall anian Geminis a Leos addasu'n hawdd ac yn sicr mae yna atyniad rhyngddynt.

Gall y berthynas rhwng Gemini a Leo fod yn ddwys iawn, ond yn hawdd ei dadwneud. Gallai hyn ddigwydd yn bennaf oherwydd y castell o rithiau y mae Gemini yn tueddu i'w adeiladu ac y mae Leo yn tueddu i gredu ynddo.

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo a Chanser: Tân + Dŵr

Mae'r cyfuniad astral rhwng Leo a Chanser ychydig yn gymhleth. Gall canser wneud i Leo gysylltu â theimladau a theimladau sydd wedi'u cuddio yn yr anymwybod. Yn dibynnu ar faint o hunanymwybyddiaeth y ddau ac, yn anad dim, ar y parch sydd gan y naill at breifatrwydd y llall, gall y gallu hwn naill ai fod yn ffynhonnell cysur neu aflonyddwch.

Gall y ddau ategu ei gilydd, ond tuedda hyn i fod yn undeb braidd yn anwadal. Ni fyddant byth yn dod i arfergyda'i gilydd. Mae'r Canserwr, gan ei fod yn agos ei fod, yn ofnus pan fydd yn wynebu'r cryfder a'r dylanwad llethol sydd gan y dyn Leo ar eraill.

Caru cydnawsedd arwydd Leo â Leo: Tân + Tân

Mae Leo a Leo yn cyd-fynd. Mae'r synastry hwn yn gyfrifol am atyniad cryf i'r ddwy ochr ac ymdeimlad dwfn o hunaniaeth.

Y broblem yw'r amser i rannu'r chwyddwydr. Os llwyddant i ddod i gytundeb, gallai'r berthynas hon fod yn angerddol a ffrwythlon iawn, gan greu cysylltiadau da â phobl bwysig a hyd yn oed priodas.

Fodd bynnag, os oes anghydbwysedd grymoedd a chystadleuaeth o ganlyniad rhwng y ddau, byddant yn sicr yn symud oddi wrth ei gilydd fel dau begwn cyfartal o fagnet.

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo a Virgo: Tân + Daear

Mae'r affinedd rhwng Leo a Virgo braidd yn fas. Ar y dechrau, bydd Virgo yn cael ei ddenu i hunanhyder Leo. Ond dros amser, gall ymdrechion difetha i gael sylw bob amser ac eisiau brolio ym mhob sefyllfa flino Virgo mewn gwirionedd.

Yn dibynnu ar i ba raddau y mae angen Leo i ddod yn amlwg, gall Virgos deimlo'n gaeth gan berson sydd wedi'i guddio a'i drin. Felly bydd glaw beirniadaeth yn enbyd ac yn anochel.

Cariad cydweddoldeb arwydd Leo gyda Libra: Tân + Awyr

Leo yn cyfateb Libra mewn rhannau. osOs yw Leo yn ddyn ac yn fenyw Libra, gall ei bartner ddod yn gydymaith da, ond yn gwbl ddibynnol ar weithredoedd ei bartner.

Os bydd y gwrthwyneb yn digwydd, mae dyn Libra yn tueddu i wneud y fenyw Leo yn flinedig. Bydd hyn yn anochel yn gwneud iddi chwilio am rywun mwy diddorol a dod yn her iddi.

Gweld hefyd: Darganfyddwch ystyr breuddwydio am athro

Fodd bynnag, os bydd y partneriaid, waeth beth fo'u rhyw, yn dod o hyd i gydbwysedd o fewn y berthynas bŵer a sefydlir o fewn y berthynas, bydd yr undeb yn hapus iawn.

Gweld hefyd: Disgynnydd yn Gemini a'r chwilio am gariad deallusol

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo a Scorpio: Tân + Dŵr

Mae'r gêm gariad rhwng Leo a Scorpio yn gêm bŵer ddiddorol. Yn llawer mwy na pherthynas, gall yr undeb hwn arwain at gêm reslo braich hynod greulon a gwenwynig i'r ddau bartner.

Hyd yn oed os ydynt yn teimlo niwed, gallant fynnu cael y berthynas dim ond oherwydd yr awydd i ddarostwng y llall, gan orfodi eu hewyllys.

 • Ydych chi wedi eich rhwygo rhwng dau gariad? Ymgynghorwch ag un o'n seryddwyr . Bydd yn dweud wrthych pa un yr ydych yn fwyaf tebygol o fod yn hapus ag ef, yn ôl y sêr.

Cariad cydnawsedd yr arwydd Leo gyda Sagittarius: Tân + Tân

Gall y cyfuniad astral o Leo gyda Sagittarius , tân â thân , arwain at wych perthynas gariadus. Gyda chwmnïaeth ac anogaeth ym mhob agwedd o fywyd teuluol ac yn ygwaith. Gallwn fentro dweud mai Sagittarius yw cymar enaid Leo.

Pwynt cadarnhaol rhwng y ddau yw cyfathrebu: maent yn hawdd eu deall ac, yn anad dim, yn cael eu derbyn. Bydd y dyn Sagittarius yn gwybod sut i fynd gyda'r dyn Leo yn ei holl ymrwymiadau cymdeithasol ac i'r gwrthwyneb, oherwydd bod gan y ddau y nodwedd hon o gymdeithasoldeb.

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo a Capricorn: Fire + Earth

Mae Leo a Capricorn mewn cariad. Mae Leos yn cael atyniad cryf iawn ar Capricorns, sy'n syrthio mewn cariad â chryfder a magnetedd Leo. Ond yn y berthynas hon, y Capricorn yw'r enillydd.

Er ei fod yn wallgof mewn cariad â'r dyn Leo, nid yw Capricorn yn hoffi dangos ei deimladau, sy'n gwneud y dyn Leo yn ddig iawn, gan ei fod wrth ei fodd bod ei bartneriaid yn talu teyrngedau diddiwedd iddo.

 • Deall yn well sut mae pob arwydd yn ymddwyn mewn cariad, dysgu rhagweld sefyllfaoedd cariad trwy ddarllen y Map Astral a pheidiwch byth â gwneud ffŵl o'ch hun eto gyda'n Cwrs Astroleg Cwblhau .

5>Cydweddoldeb cariad rhwng Leo ac Aquarius: Tân + Awyr

Mae'r cydnawsedd cariad rhwng Leo ac Aquarius yn adeiladol iawn. Gyda'i gilydd, gallant gael y cryfder sydd ei angen ar y ddau i wireddu eu breuddwydion, heb greu cystadleuaeth fawr nac ymdrechion i reoli'r berthynas.

Yr Aquarius,i'r gwrthwyneb, bydd yn tawelu Leo, a fydd yn teimlo'n gysur yn eich breichiau. Ni fydd yn gweld ei bartner yn fygythiad i'w barthau, er gwaethaf y dyn Aquarius yn amddiffyn ac yn mynnu ei ryddid.

Cydweddoldeb cariad rhwng Leo a Pisces: Tân + Dŵr

Mae'r cyfuniad astral rhwng Leo a Pisces yn cynhyrchu'r math o berthynas lle mae'r ddau gyda'i gilydd yn cynhyrchu llawer mwy na'r swm yr hyn y byddai'r ddau yn ei gynhyrchu ar wahân .

Fodd bynnag, gan ei fod yn berthynas rhwng gwrthgyferbyniadau, tân a dŵr, yr her fydd i'r ddau gydnabod eu cryfderau gyda'i gilydd. Fel arall, gallant syrthio i fôr o gamddealltwriaeth lle byddant yn boddi'n gyflym.

Felly, yn y bôn, bydd llwyddiant y berthynas hon yn dibynnu ar allu’r ddau i gydfodoli a deall bydysawdau a phersonoliaethau pell iawn.

Casgliad: Beth yw'r gêm orau i Sagittarius?

Ond wedi'r cyfan, pa arwydd y mae Leo yn gydnaws ag ef? Nawr ein bod ni'n deall sut mae perthynas Leo â'r arwyddion eraill, gallwn ddweud mai cwpanaid cariad Leo yw Sagittarius .

Mae Sagittarius a Leo ill dau yn arwyddion garw, tanllyd a hwyliog sy'n rhannu cariad at antur a rhyddid, y ddau yn frwd dros brofi bywyd ei hun. Mae pob un yn ysgogi, yn annog ac yn ysbrydoli'r llall i gyrraedd uchelfannau newydd.

Mae'r cydnawsedd cariad rhwng Leo a Gemini hefyd yn iawncyfoethog. Mae'r ddau yn agosáu at fywyd gyda brwdfrydedd, er eu bod yn gwneud hynny o wahanol onglau: Leo gyda'r galon a Gemini gyda'r pen. Dyma gwpl sydd fel arfer yn cael amser bendigedig gyda'i gilydd.

Nawr, o ran denu gwrthwynebwyr, y gêm orau i Leo yw Aquarius . Mae'r ddau yn breuddwydio'n fawr ac eisiau cyflawni pethau mawr mewn bywyd.

Ni allwn ychwaith anwybyddu cydnawsedd cariad arwydd Leo ag Aries, Libra a pherson arall o'r un arwydd.

Y gemau gwaethaf i Leo yw: Taurus, Scorpio a Chanser.

A oes gan fy arwydd unrhyw beth i'w wneud â'ch un chi?

Os fel Claudio Zoli, rydych chi eisiau gwybod a yw'ch arwydd yn cyfateb i'ch arwydd gwasgu, darganfyddwch yn y gêm “Cyfuniad o'r Arwyddion” .

Ond os nad ydych yn Leo ac eisiau gwybod pa arwyddion sydd fwyaf cydnaws â'ch rhai chi, gwelwch gydnawsedd cariad pob un o'r arwyddion:

 • Cydweddoldeb cariad Aries
 • Cydweddoldeb cariad Taurus
 • Cydweddoldeb cariad Gemini
 • Taurus cariad cydweddoldeb Canser
 • Cydweddoldeb cariad virgo <11
 • Cydweddoldeb cariad Libra
 • Cydweddoldeb cariad Scorpio
 • Cydweddoldeb cariad Sagittarius
 • Cydweddoldeb cariad Capricorn
 • Cydweddoldeb cariad Aquarius
 • Cydweddoldeb cariad PiscesJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.