Mawrth yn y 5ed Tŷ - Angerdd fel tanwydd bywyd

Mawrth yn y 5ed Tŷ - Angerdd fel tanwydd bywyd
Julie Mathieu

Bydd y Tŷ Astrolegol lle mae Mars wedi'i leoli yn eich Siart Astral yn nodi'r hyn sy'n eich cymell i ddeffro bob dydd a mynd ar ôl eich breuddwydion. Beth sy'n rhoi pleser mewn bywyd i chi.

Gweld hefyd: Disgynnydd yn Taurus ac yn chwilio am gariad sefydlog a diogel

Gallwch chi gael syniad o beth mae Mars yn y 5ed tŷ yn ei olygu drwy adlewyrchu mai planed penderfyniad, angerdd, ymosodol, rhyfel yw Mars. Hynny yw, y dwyster! Mae'r 5ed tŷ yn dŷ pleserau, adloniant a rhamant.

Felly, mae Mars yn y 5ed tŷ yn nodi mai pleserau bywyd, boed yn angerdd chwaraeon neu gariad newydd, yw'r hyn sy'n eich gwneud chi codi o'r gwely bob dydd. Deallwch y safle hwn yn fanylach.

Mars yn y Map Astral

Mae Mars yn rheoli emosiynau dwfn, dwyster, ymosodol, penderfyniad, rhyfel. Mae'n un o'r planedau sy'n symud gyflymaf ac yn treulio unrhyw le o ddau i saith mis mewn arwydd astrolegol a thŷ.

Bob dwy flynedd, rydych chi'n profi Mars Return, sef pan fydd y blaned honno'n dychwelyd i'r man lle'r oedd hi pan fyddwch chi

Bydd gwybod ym mha dŷ yr oedd Mars ar adeg eich geni yn eich helpu i ddeall ble rydych chi'n cael pleser wrth gyfarwyddo'ch egni, ym mha faes o'ch bywyd rydych chi am gyflawni'ch breuddwydion fwyaf.

Hynny yw, bydd y lleoliad hwn yn dangos i chi beth sydd ei angen arnoch i deimlo'ch cymhelliad i fynd ar ôl yr hyn rydych chi ei eisiau.

Mae Mars yn y Siart Astral yn rhoi gweledigaeth i chi o'r hyn sy'n eich arwain at fynd ar ôl yeich nodau gyda phenderfyniad a ble rydych chi'n mwynhau gweithio fwyaf.

Yn ogystal, mae safle eich Mars yn datgelu llawer am sut rydych chi'n mynegi eich hun yn rhywiol.

Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i gynyddu eich egni a bydd yn gwneud eich bywyd yn haws ac yn hapusach.

 • Beth mae Mars yn ei olygu yn y Ffurflen Solar?

Mars yn y 5ed House

Y 5ed Ystyrir y tŷ yn gartref pleserau, adloniant a chreadigrwydd. Mae hefyd yn gartref i berthnasoedd a phleserau emosiynol.

Am y rheswm hwn, mae'r planedau yn y 5ed tŷ yn datgelu manylion am eich bywyd cariad, megis y math o bartner rydych chi'n chwilio amdano a faint rydych chi'n fodlon i fyw cariad.

Felly, mae Mars yn y 5ed tŷ yn dangos mai pleser a rhamant yw'r hyn sy'n eich ysgogi i godi o'r gwely bob bore. Rydych chi'n rhoi llawer o egni i mewn i weithgareddau sy'n dod â boddhad a mwynhad i chi.

Rydych wrth eich bodd yn fflyrtio, os dim ond ar gyfer chwaraeon, ac mae gennych lawer o ddiddordebau rhamantus. Yn ddeniadol, mae ei magnetedd yn hawdd denu pwy bynnag y mae hi ei eisiau. Prin y gall neb wrthsefyll eich swyn.

Rydych yn egnïol ac yn angerddol eich natur. Rydych chi'n ddramatig, rydych chi'n frwdfrydig am bopeth, rydych chi'n uchelgeisiol, yn falch, yn ddewr ac yn llawn bywiogrwydd.

Rydych chi fel arfer yn rhoi o'ch gorau ac mae gennych chi swyn unigryw, sy'n cael ei sylwi'n gyflym gan y bobl o'ch cwmpas, sy'n teimlo eich bod chi'n cael eich denu. i chi.

Brodor o blaned Mawrth yn y 5ed Tyâ barn gref ac nid yw'n swil ynghylch eu mynegi. Rydych chi'n gorfforol actif ac mae angen i chi ddod o hyd i weithgaredd creadigol i'w wneud i gael eich egni allan. Fel arall, byddwch chi'n dioddef o ffrwydradau dicter diangen.

Gweld hefyd: Sut i adnabod fy ngwarcheidwad Exu? Dewch o hyd i'ch canllaw ysbryd!

Oherwydd bod angen i chi fod yn chwilio am rywbeth i wario'ch egni bob amser, rydych chi'n ei chael hi'n anodd cael eich disgyblu a chynnal trefn.

Mae'r angen hwn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn eich perthnasoedd, wrth i chi newid partneriaid yn aml.

Mae risg o gael y blaned Mawrth yn y 5ed tŷ yn denu i'ch bywyd rywun sy'n dueddol o ddioddef trais ac ymddygiad ymosodol, gan eich bod yn cael eich denu ato pobl sydd ag awyrgylch o ddirgelwch a pherygl.

Byddwch yn ofalus i beidio â chael eich dal mewn perthynas gamdriniol. Os yw'ch partner yn ceisio dominyddu chi, rydych chi'n gwybod: rhedeg am y bryniau! Byddwch yn ofalus hefyd i beidio â bod y person dominyddol a gwenwynig yn y berthynas.

 • Deall yr heriau a ddaw yn sgil Mars Retrograde

Agweddau cadarnhaol

 • Hwyl a chwareus;
 • Swynol a deniadol;
 • Mae ei brwdfrydedd yn heintus;
 • Mae ganddi lawer o egni a thuedd.

Agweddau negyddol

 • Dominyddiaeth;
 • Disgyblaethol;
 • Gall fod braidd yn fwli;
 • Ddramatig;
 • Ffrwydronig.

Mars yn Ôl yn y 5ed Ty

Gall y rhai sydd ag Ôl-radd Mars yn y 5ed Ty wynebu rhai problemau ar adegau penodol mewn bywyd.Ond os byddwch chi'n canolbwyntio'ch egni ar eu datrys, byddwch chi'n mynd trwy'r eiliadau hyn yn ddidrafferth.

Defnyddiwch eich penderfyniad a chadw at eich nod. Mae llwyddiant ar eich ochr chi, does ond rhaid i chi ddyfalbarhau.

Gyda'r lleoliad hwn, mae hefyd yn bwysig eich bod yn ofalus wrth fynegi eich dicter er mwyn peidio â bod yn rhy ymosodol ac yn y pen draw yn brifo eraill.

Ceisiwch ymarfer empathi a thosturi gyda'r bobl sydd agosaf atoch chi fel nad ydych chi'n creu gwrthdaro diangen.

Hyd yn oed pan fyddwch chi'n cael Ôl-radd Mars yn y Siart Astral, mae yna sawl pwynt cadarnhaol i chi. dim ond angen gweithio ymlaen i gael yr hyn yr ydych ei eisiau.

Er mwyn deall dylanwad y blaned hon yn eich bywyd yn well, gwnewch eich Map Astral nawr!

Yn dilyn cyngor y sêr a defnyddio egni pob planed o'ch plaid, bydd eich bywyd yn llawer mwy hwyliog, hawdd a heddychlon.

Gwiriwch hefyd:

 • Mars yn y tŷ 1af
 • Mars yn yr 2il dŷ
 • Mars yn y 3ydd tŷ
 • Mars yn y 4ydd tŷ
 • Mars yn y 6ed tŷ
 • Mars yn y 7fed tŷ
 • Mars yn yr 8fed tŷ
 • Mars yn y 9fed tŷ
 • Mars yn y 10fed tŷ
 • Mars yn yr 11eg tŷ
 • Mars yn y 12fed tŷJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.