Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg - Cyfrifwch ble mae wedi'i leoli yn eich Siart Astral

Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg - Cyfrifwch ble mae wedi'i leoli yn eich Siart Astral
Julie Mathieu

Rwy'n siwr y byddwch yn cytuno â mi pan ddywedaf mai'r hyn y mae pawb yn ei geisio ar eu taith ar y Ddaear yw dod o hyd i hapusrwydd. Ond mae'r chwiliad hwn yn wirioneddol anodd a blinedig. Lawer gwaith, dydyn ni ddim hyd yn oed yn gwybod ble i ddechrau.

Beth pe bawn i'n dweud wrthych chi y gall eich Map Astral ddangos y llwybr i hapusrwydd i chi? Mae'r ateb yr ydych yn chwilio amdano i'w gael yn Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg !

Mae'n crynhoi popeth sy'n bwysig i ni. Gall buddsoddi yn y pwyntiau hyn fod yn rysáit dda ar gyfer dod o hyd i'r hapusrwydd hwnnw.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro ystyr Olwyn Ffortiwn yn well ac yn dangos i chi sut i ddarganfod Olwyn Ffortiwn ar y Map Astral! Gyda'r wybodaeth hon, bydd hapusrwydd un cam i ffwrdd oddi wrthych!

Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg

Mae Olwyn Ffortiwn yn dangos y lle i ni, ar ein Map Astral, lle mae'r Haul, y Lleuad ac y mae ein Hesgynydd mewn cytgord â'n gilydd.

Dyma le y gallwn ganfod cyflawniad personol. Hynny yw, i ddod o hyd i hapusrwydd llwyr, mae'n rhaid i ni fuddsoddi yn arwydd a gwrthrych y Tŷ lle mae'r Olwyn Ffortiwn i'w gael.

I wneud hyn yn fwy cywir, ymgynghorwch â'n harbenigwyr yn Astral Map. Yma byddant yn eich arwain ar bob lleoliad o fewn eich Map ac yn esbonio'r dylanwadau ar eich bywyd yn awr ac yn y dyfodol.

Mae Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg yn nodi'r tri mwyafagweddau ar Fap Astral:

Yr Haul

Mae'r arwydd solar yn cynrychioli ein hanfod. Mae'n caniatáu i ni wybod pwy ydym ni, nid yn ôl yr hyn y mae eraill yn ei feddwl neu'n ei ddweud, ond yn ôl ein hewyllys, bywiogrwydd a chenhadaeth.

Mae angen i ni ddefnyddio ein cryfder ein hunain i adnabod ein gwendidau a chaniatáu cryfder i ddelio gyda nhw.

Y Lleuad

Mae arwydd y lleuad yn dangos i ni sut dylen ni ymateb yn emosiynol i'r amgylchiadau mae bywyd yn ein rhoi ni. Bydd y patrymau emosiwn hyn yn adeiladu ein personoliaeth a'n hagwedd.

Wrth gwrs, mae'n anodd iawn cael rheolaeth emosiynol, ond os llwyddwn i sefydlu cytgord emosiynol, bydd yn ddigon i deimlo'n heddychlon.

I gyflawni cytgord emosiynol, yn gyntaf mae angen i ni gydnabod na allwn newid realiti. Fodd bynnag, gallwn newid y ffordd yr ydym yn ymddwyn o'i flaen.

Yr Esgyniad

Mae ein harwydd Esgynyddol yn dangos i ni sut rydyn ni'n mynegi ein hunain yn y byd. Trwyddo, rydyn ni'n datblygu ein personoliaeth a'r ffordd rydyn ni'n delio ag anghenion a theimladau.

Ein ffasâd, y ffordd rydyn ni'n meddalu'r hyn rydyn ni'n ei deimlo a sut rydyn ni'n credu bod eraill yn meddwl amdanon ni.

<9
 • Tarot mytholegol - Ystyr y cerdyn: Olwyn Ffortiwn
 • Ystyr Olwyn Ffortiwn

  Mae gan bawb freuddwydion ynddynt eu hunain sy'n dod â'r dyheadau dyfnaf allan yn ddiffuanto'ch enaid, er yn anymwybodol.

  I deimlo'n fodlon a bodlon, dylai pobl gael eu harwain gan y chwantau hyn. Trwy gyfeirio eich bywyd tuag at y dyheadau hyn, byddwch ar y llwybr cywir a byddwch yn gallu profi llawenydd a boddhad.

  Mae Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg yn diffinio cysyniad unigryw a phenodol pob person o lwyddiant. Mae hefyd yn dangos angen mwyaf cudd y person hwnnw, lle mae ei holl fodolaeth yn dirgrynu!

  Gweld hefyd: King of Diamonds yn Tarot - Dysgwch ddehongli'r cerdyn arian hwn

  Felly, mae Olwyn Ffortiwn yn dangos i ni pa fater y mae'n rhaid i ni barhau ynddo i ddod o hyd i gydbwysedd a hapusrwydd.

  Karmic point of golygfa o'r Olwyn Ffortiwn

  Bydd y buddion a gewch o'r Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg yn dibynnu'n uniongyrchol ar sut mae'n defnyddio'ch Haul, Lleuad a'ch Esgynnydd, ar sut mae'r tri ffactor hyn yn gweithio yn eich Siart Geni.

  Dyma bwynt pwysig arall pam y dylem ni adnabod ein Olwyn Ffortiwn yn dda. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod yn defnyddio'ch Lleuad fel storfa ar gyfer atgofion negyddol, yna ni fydd eich Wheel of Fortune yn gweithio'n gadarnhaol.

  Mae'r Lleuad yn cynrychioli twf, newid, datblygiad arferion newydd a fydd yn eich helpu i wneud hynny. dyrchafwch eich karma.

  • Beth yw planedau yn ôl? Darganfyddwch sut i'w dehongli yn eich Siart Astral

  Sut i ddarganfod Olwyn Ffortiwn yn y Siart Astral

  Ar hyn o bryd y cewch eich geni, mae'r Haul a'r Lleuad yn meddiannu rhailleoli yn y gofod. Mewn sêr-ddewiniaeth, cyfrifir y berthynas rhwng yr haul a'r lleuad gan y pellter onglog rhyngddynt. Y gwerth onglog hwn yw 0º ar gyfer y Lleuad Newydd a 180º ar gyfer y Lleuad Lawn.

  I gyfrifo Olwyn Ffortiwn mewn Astroleg, y pwynt cyntaf i'w ystyried yw os cawsoch eich geni yn ystod y dydd, gyda'r Haul wedi'i leoli uwchben o linell y gorwel, neu yn ystod y nos, gyda'r Haul o dan linell y gorwel.

  Os cawsoch eich geni yn ystod y dydd, bydd Olwyn Ffortiwn yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r pellter Sidydd rhwng yr Haul a'r Lleuad a thafluniad y pellter hwnnw oddi wrth radd yr Esgynnydd.

  Yn awr, os ganwyd di yn y nos, cyfrifir eich Olwyn Ffortiwn trwy'r pellter Sidydd rhwng y Lleuad a'r Haul ac amcanestyniad y pellter hwnnw o'r radd Esgyniad.

  Gweler y fformiwlâu isod:

  Genedigaethau Dydd: Olwyn Ffortiwn = Esgynnydd + Lleuad – Haul

  Nosol Genedigaethau: Olwyn Ffortiwn = Esgynnydd + Haul – Lleuad

  Gallwch wneud eich Siart Astral trwy glicio yma a dod o hyd i leoliad eich Olwyn Ffortiwn arno trwy chwilio am y symbol isod:

  Gweld hefyd: Topaz - Carreg iachâd a charreg undeb

  Ond gallwch hefyd gyfrifo'r lleoliad hwn â llaw, mewn ffordd syml. I wneud hyn, adiwch nifer yr arwyddion sy'n mynd o 0º o Aries at yr arwydd dan sylw gyda nifer y graddau sy'n weddill.

  Sut i gyfrifo'r Olwyn Ffawd ar y Map Astral

  Gadewch i ni gyfrifo'r Olwyn FfortiwnSiart Astral isod, o berson a aned yn ystod y dydd.

  Mae gan y person dan sylw yr Esgyniad ar 18º 57' Taurus (1 arwydd + 18º 57'), y Lleuad ar 20º 56' Taurus Cancer (3 arwydd + 20º 56') a'r Haul yn 22º 47' o Sagittarius (8 arwydd + 22º 47').

  Gan ei fod yn ddiwrnod geni (mae'r Haul yn yr Uwch Hemisffer) byddwn yn cael :

  Olwyn Ffortiwn = Esgynnydd + Lleuad – Haul = (1 arwydd + 18º 57') + (3 arwydd + 20º 56') – (8 arwydd + 22º 47') = – 4 arwydd + ( 18º 57' + 20º 56' - 22º 47') = – 4 arwydd + 17º 06'

  Wrth fynd yn ôl 4 arwydd, o 0º o Aries, rydym yn cyrraedd 0º o Sagittarius . Gan ychwanegu 17º 06´ at 0º o Sagittarius, bydd gennym wedyn RF = 17º Sagittarius 06´

  Hynny yw, mae Olwyn Ffortiwn y person hwnnw yn y seithfed Tŷ yn Sagittarius . Felly, rhaid iddi chwilio am y partner iawn iddi hi ac nid dim ond rhywun i osgoi unigrwydd. Mae angen iddi gysylltu â phobl eraill, dysgu i uniaethu'n well a deall ei gilydd, heb ragfarn.

  Yn ogystal, mae angen iddi wneud hynny mewn ffordd Sagittarius. Hynny yw, trwy bersbectif ehangach, yn llawn optimistiaeth ac antur.

  Wnaethoch chi ddarganfod ym mha arwydd a chartref mae eich Wheel of Fortune? Yna cliciwch yma i weld pa feysydd, pwyntiau a phynciau y dylech fuddsoddi ynddynt i ddod o hyd i hapusrwydd yn ôl lleoliad Olwyn Ffortiwn yn eich Map Astral.

  Dehongli'r cyfanMap Astral

  Ydych chi am fynd yn ddyfnach i Astroleg a dysgu dehongli holl bwyntiau Map Astral? Yna, dilynwch ein cwrs “Dehongli eich Map Astral” .

  Gydag ef, byddwch yn deall materion mwy cymhleth fyth, megis y llinellau glas a choch a ffurfiwyd rhwng planedau penodol, y gwrthbleidiau a'r sgwariau.

  Gyda'r cwrs hwn, ni fydd angen i chi wneud hynny mwyach. ymgynghorwch ag astrolegwyr i ddeall gwahanol agweddau ar eich bywyd.

  Yn ogystal, byddwch yn dod i adnabod eich prif gryfderau a hefyd y rhai sydd angen eu datblygu. Trwy hunan-wybodaeth, byddwch yn cymryd naid enfawr i gyflawni eich breuddwydion!

  Yma yn Astrocentro gallwch hefyd wneud:

  • Cwblhau Map Astral;
  • Gostyngiad ar ymgynghoriad: 20% ar gyfer ymgynghoriad ag Astrolegydd.

  Dysgwch fwy am y cwrs yn y fideo isod, gyda'n harbenigwr Brendan.
  Julie Mathieu
  Julie Mathieu
  Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.