Pa gerrig sy'n denu cariad? 7 grisial pwerus i ddewis ohonynt

Pa gerrig sy'n denu cariad? 7 grisial pwerus i ddewis ohonynt
Julie Mathieu

Tabl cynnwys

Ydych chi am ailgynnau fflamau angerdd yn eich perthynas? Neu o'r diwedd dod o hyd i'r person iawn i dreulio'ch bywyd ag ef? Yna darganfyddwch sut y gall cerrig cariad ddenu egni a chryfhau'r teimlad hyfryd hwnnw !

Y gwir yw bod cariad yn sylfaenol yn ein bywydau. Mae'n bresennol nid yn unig mewn perthnasoedd rhamantus, ond hefyd mewn cyfeillgarwch, teulu, a hunan-barch.

Rydym i gyd yn edrych am fwy o berthnasoedd cariadus yn ein bywydau . Wrth gwrs, yn enwedig pan rydyn ni eisiau dod o hyd i'n cyd-enaid, er enghraifft.

Felly, gall cerrig cariad eich helpu yn hyn o beth. Maent yn grisialau yn llawn pwerau ac egni positif o'r bydysawd ei hun, gan ddod â buddion therapiwtig ac amddiffynnol i'r teimlad gwerthfawr iawn hwn.

Pa gerrig sy'n denu cariad?

Mae yna sawl carreg sy'n denu cariad a mae pob un fel arfer yn deffro math gwahanol o egni. Mae pob un yn dod ag amddiffyniadau pwysig, ond gallwch chi gael un sy'n canolbwyntio ar y cariad rydych chi'n chwilio amdano.

Prif feini cariad:

  Jade;
 • Llygad Teigr;
 • Rhodocrosit;
 • Amethyst;
 • Rhodonit;
 • Aquamarine;
 • Ruby.

Gwybod ychydig mwy am bob un o'r meini caru hyn . Gweld pa un sy'n cyd-fynd orau â'ch bwriadau a cheisiwch ddefnyddio'r cerrig fel swynoglau

Jade

Hanfod carreg Jade ywcymorth i ddod â chariad tragwyddol, y cariad gwir ac unigryw hwnnw . Hynny yw, mae'n berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau rhamant parhaol ac am oes.

Maen maen sy’n cryfhau’r berthynas fel bod y person arall yn aros, boed yn berthynas newydd ai peidio. Fodd bynnag, ar gyfer hyn, mae hefyd yn bwysig cynnal perthynas iach a bod yn ymwybodol bob amser o awgrymiadau i gynnal perthynas dda.

Oherwydd y cynrychiolaeth hon, mae'n gyffredin iawn i'r garreg Jade gael ei defnyddio wrth ymgysylltu modrwyau a phriodasau cynghreiriau. Ar y llaw arall, mae effaith y grisial hefyd yn cyfrannu at gryfhau cyfeillgarwch.

 • Darganfod popeth am y garreg Jade ac ar gyfer beth mae'n cael ei ddefnyddio

Llygad y Teigr

Mae carreg Llygad y Teigr yn symbol o wir gyfeillgarwch. Mae hi'n dylanwadu'n uniongyrchol ar berthnasoedd rhwng ffrindiau, gan eu hamddiffyn a'u bendithio. Felly, mae'n hybu teyrngarwch ac anwyldeb rhyngddynt.

Os ydych angen rhyw fath o sicrwydd neu groeso mewn cyfeillgarwch, gallai hyn fod yn garreg ddelfrydol ar hyn o bryd. Mae cyfeillgarwch hefyd yn gofyn am gariad, felly ni ddylid diystyru pŵer y grisial hwn .

Yn ogystal, os ydych chi'n briod, gall y garreg garu eich helpu trwy ddwysáu teimladau ac ysgogi cariad a rhywioldeb . Credir y bydd pwy bynnag sy'n cadw Llygad y Teigr yn agos ato yn cael bywyd rhywiol egnïol am amser hir, hyd yn oed yn ei henaint.

 • Dysgwch bopeth am Lygad y Teigr a'i effeithiaubuddion

Rhodocrosite

Mae'r grisial rhodochrosit yn fwy addas ar gyfer hunan-gariad . Mae hynny oherwydd ei fod yn ysbrydoli teimlad cadarnhaol, yn lleihau straen ac yn puro'r galon. Mae'n helpu i wella hen drawma a dileu ofnau afresymegol, gan ysgogi iachâd emosiynol.

Gweld hefyd: Gweld sut i ddefnyddio Palo Santo ac elwa o'i briodweddau

Mae carreg Rhodochrosite yn ehangu ymwybyddiaeth ymhellach, yn datrys teimladau dan ormes ac yn caniatáu mwy o dosturi tuag atoch chi'ch hun. Mae ei hegni heddychlon hefyd yn rhoi perthynas dda â phobl eraill, a gall hyd yn oed ddenu eich cyd-enaid.

 • Myfyrdod Ho'oponopono ar gyfer iachâd, cariad, maddeuant a ffyniant
11>Amethyst

Maen cariad gwerthfawr yw Amethyst sydd hefyd yn gyfystyr â sefydlogrwydd a chydbwysedd. Mae hyn yn golygu ei fod fel arfer yn dod â chariad cyson ac yn gweithio fel swyn lwc dda i gyplau.

Mae llawer o bobl hefyd yn ei ystyried yn symbol o chweched pen-blwydd priodas . Mewn geiriau eraill, mae'n garreg ar gyfer perthnasoedd, gan y gall helpu i'w gadw'n hirach pan gaiff ei gynnig fel anrheg.

Gyda llaw, mae stori Sant Ffolant – Sant Ffolant – gwisgo modrwy Amethyst wedi'i cherfio ar siâp angel . Felly, fe'i hystyrir yn garreg ramantus iawn.

Os nad yw hynny'n ddigon, mae'n werth nodi bod carreg Amethyst hefyd yn cynyddu hwyliau, yn tawelu emosiynau ac yn gwasgaru egni negyddol!

 • Dysgwchpopeth am y garreg Amethyst

Rhodonit

Hanfod y grisial Rhodonit yw mewn cariad brawdol. Er bod y garreg yn cydbwyso emosiynau, mae hefyd yn ysgogi brawdoliaeth. Hynny yw, mae'n helpu gweld pob ochr i broblem neu sefyllfa.

Gweld hefyd: Salm 140 - Gwybod yr amser gorau i wneud penderfyniadau

Felly Mae Rhodonit yn berffaith ar gyfer llonyddwch a chariad teuluol . Mae'n lleddfu straen, yn cynhyrchu cryfder i ddatrys gwrthdaro yn heddychlon ac yn ddymunol. Mae'n garreg gyda grym cariad anhygoel i gadw'r teulu gyda'i gilydd.

Fel Rhodochrosite, mae hwn hefyd yn grisial a nodir ar gyfer hunan-gariad, gan ei fod yn ennyn hunanhyder. Mae hyd yn oed yn fuddiol ar gyfer achosion o ddibyniaeth. Gelwir y grisial Aquamarine yn garreg teyrngarwch a chariad , gan ei fod yn dwysáu cariad gwir a ffyddlon cyplau. Felly, menywod sydd fel arfer mewn perthynas gythryblus, gan ei fod yn gwasanaethu i adfer cytgord a heddwch.

Mae gan y garreg gariad hon nodweddion hanfodol i amddiffyn priodas a chadw perthnasoedd yn iach . Gall leddfu ofnau a dileu meddyliau drwg, yn ogystal â ffafrio goddefgarwch, tawelwch ac amynedd.

Mae carreg Água Marinha mewn addurno cartref yn gallu sefydlogi a thawelu meddwl amgylcheddau, gan ddod â brwdfrydedd a lwc ddai'r rhai sy'n byw yno.

 • Gwybod manteision y garreg aquamarine yn erbyn straen a phryder

Ruby

Gyda choch llachar a chryf, mae'r lliw angerdd, nid oes amheuaeth bod carreg Ruby yn helpu i ddenu cariad ac i ddatrys problemau cariad posibl.

Rydym yn sôn am garreg angerdd bwerus, gan ysgogi llwyddiant yn y berthynas a lles emosiynol . Gyda llaw, mae'r rhuddem hefyd yn grisial sy'n cymell y cariad at fywyd ei hun ac yn bywiogi egni cadarnhaol y rhai sy'n ei ddefnyddio fel amulet.

 • Ruby – Gweler mwy am y garreg o cariad ac angerdd

Pa garreg sy'n symbol o gariad?

Rose Quartz yw'r garreg a ystyrir yn symbol o gariad a'r galon . Mae hi'n denu gwahanol fathau o gariad, megis rhamantus, cyfeillgarwch, teulu, plant, ymhlith eraill.

Yn ogystal, mae yn grisial sydd hefyd yn rhoi egni tuag at hunan-gariad , yn enwedig mewn hunan-dderbyn a gwerthfawrogi pwy ydym ni. Os ydych chi wedi bod yn rhy llym gyda chi'ch hun, gall Rose Quartz eich helpu i garu a pharchu eich hun.

Mae'r grisial yn dylanwadu ar hapusrwydd, lles a hyder. Mae'n denu egni da ac yn eich helpu i gael perthnasoedd iach a chytûn. Felly, defnyddir Rose Quartz yn eang mewn cynigion priodas a dathliadau yn gyffredinol ar gyfer cyplau .

Mae ganddo bŵer trawiadol o hyd.i leihau a hyd yn oed gael gwared ar ofidiau cronedig. Mae grisial cariad yn ysgogi iachâd emosiynol sy'n arwain at heddwch mewnol.

 • Gweddi i anghofio'r cyn - ewch dros y loes hwn yn gyflym

Os ydych i mewn chwilio am gariad newydd, waeth beth fo'r math ydyw, gall Rose Quartz ddylanwadu'n gadarnhaol. Ac os ydych wedi colli cariad, bydd tensiwn a gofid yn lleihau.

 • Carreg Rose Quartz – Dysgwch bopeth am y graig bwerus hon

Sut i ddefnyddio Rose Quartz?<12

Rhaid glanhau Rose Quartz a'i egni cyn ei ddefnyddio. Gellir ei droi'n amulet ar ffurf tlws crog. Pan fydd yn agos at eich calon, mae ei egni yn hawdd ei gysylltu â chi .

Os ydych am ei osod dan do, rhowch flaenoriaeth i’r lle wrth ymyl y gwely, er enghraifft, ar ben y gwely. Ffordd arall o fwynhau manteision y garreg garu yw ei gario yn eich bag i'r gwaith neu ei adael fel amulet yn eich car.

Os yw'n well gennych, defnyddiwch Rose Quartz i fyfyrio : daliwch ef â'ch llaw yn agos at eich brest, dychmygwch y cariad sy'n gorlifo yn eich calon a'i drosglwyddo i bawb sydd â chysylltiad emosiynol â chi.

Grym Crisialau a Cherrig Cariad

2> Ydych chi eisiau gwybod hyd yn oed mwy am gerrig cariad? Yn enwedig gyda chrisialau pwerus

Dysgwch sut i fywiogi, glanhau, gwefru a defnyddio crisialau i ddenu cariad. yr hollroeddech chi bob amser eisiau gwybod am gerrig gemau yn ein cwrs The Power of Crystals, gyda'r rhai sy'n gwybod fwyaf am y pwnc.

Drwy ddysgu sut i ddefnyddio crisialau yn y ffordd gywir, byddwch yn cyfeirio'r pŵer hwn at y gwireddiad. o'ch chwantau , gan eu trawsnewid yn wir arfau hudol ac ysbrydol .

Gydag amser ac ymarfer, byddwch yn sylweddoli bod gan bob grisial fath o “fywyd” ac yn gweithio ar gyfer swyddogaethau penodol, megis denu symudiad, cysoni amgylcheddau a glanhau egni negyddol.

Cliciwch yma i ddysgu am y cwrs The Power of Crystals
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.