Pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau? Ystyr apparitions

Pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau? Ystyr apparitions
Julie Mathieu

Mae’r berthynas rhwng ysbrydion a’r byd daearol yn destun dadlau cyson rhwng y rhai sy’n amddiffyn bodolaeth endidau ysbrydol neu’r rhai sy’n haeru mai dim ond effeithiau dychymyg a dyhead afreolus y bobl sydd eisiau yw ffenomenau o’r fath. credu mewn bodolaeth tu hwnt.

Am y rheswm hwn, pryd bynnag y ceir adroddiad o wirodydd yn ymddangos mewn lluniau yng nghanol pobl neu sefyllfaoedd bob dydd, mae’r drafodaeth yn cael ei hailagor a daw llawer o arbenigwyr ar waith i ddadansoddi’r cywirdeb ac esboniadau posibl.

Ond hyd yn oed os yw gwyddonwyr yn ceisio cyfiawnhau'r ymddangosiadau hyn gyda'r wybodaeth dechnegol fwyaf amrywiol am oleuadau, camerâu, tonnau egni neu amlygiadau o'n hymennydd sy'n gweld delweddau go iawn mewn ffordd ystumiedig, y gwir yw y mwyafrif llethol o weithiau mae esboniadau pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau yn mynd y tu hwnt i wyddoniaeth a rhaid ystyried yr amlygiad hwn fel realiti.

Ond pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau?

Mae yna sawl un rhesymau pam mae'r ysbrydion yn ymddangos yn y lluniau, y cyntaf ohonynt, a'r mwyaf cyffredin, yw ymgais y bodau hyn i sefydlu cyfathrebu â pherthnasau neu anwyliaid. Gall hefyd fod yn ffordd i ddangos i bawb nad yw bywyd yn dod i ben ar ôl marwolaeth neu hyd yn oed i drosglwyddo rhyw fath o neges i fodau daearol.

A yw hyn yn dda neu'n ddrwg?

I ddatodyr ymdeimlad o pam mae'r ysbrydion yn ymddangos yn y llun, rhaid i chi wneud darlleniad cyffredinol o'r senario, gwerthuso'r cyd-destun a'r realiti rydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd. Ond efallai mai’r unig beth y mae’r ysbryd hwn yn ei ddymuno yw cyfleu i’w anwyliaid ei fod yn iawn ac nad oes angen i neb boeni.

Ond yn anffodus, ysbrydion cyffredin, fel y’u gelwir, yw’r hoffterau mwyaf cyffredin, sef bodau anghytbwys sydd â heb ddod o hyd i'w ffordd eto, llwybr goleuni oherwydd na allant ollwng gafael ar bobl neu bethau materol.

Ac yn yr achos hwn, pwrpas ymddangosiad yr ysbrydion yn y llun yw oherwydd eu bod yn meddwl nad ydynt wedi eto cwblhau eu cylch bywyd , eu bod yn dal i gael rhywfaint o sefyllfa yr arfaeth , cenhadaeth neu mai dim ond oherwydd eu bod yn dal i ddim yn derbyn eu marwolaeth . Mae’n gyffredin eu bod nhw hefyd yn ceisio “amlinellu tiriogaeth” a dychryn y rhai sydd heddiw â mynediad at y pethau sy’n perthyn iddyn nhw.

Ond gall gwybod pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau hefyd fod â sawl ystyr arall ac ymgynghori â chyfrwng Yr opsiwn gorau i ddeall beth mae'r ysbryd hwn yn ceisio ei gyfathrebu.

Ond pam mai dim ond y camera sy'n gallu dal y drychiolaethau hyn o wirodydd?

Gall ysbrydion ymddangos mewn lluniau oherwydd bod dynol mae natur yn dal i fod yn gyfyngedig iawn ac, oni bai bod y person yn gyfrwng, nid yw ein llygaid yn dal yn gallu dirnad egni cynnil ysbryd.

Lliwiau uwchfioled neu isgochyn enghreifftiau o bethau na allwn eu gweld heb gymorth dyfais briodol, ond nid yw hynny'n broblem i lens camera.

Felly, y rheswm pam mae gwirodydd yn ymddangos mewn lluniau yw'r union reswm bod ganddynt mewn darnau ei gyfansoddiad sy'n adlewyrchu lliwiau uwchfioled ac isgoch.

Gwiriwch hefyd fwy o wybodaeth ar sut i wybod a wyf yn gyfrwng – symptomau cyfryngdod.

Gweld hefyd: Sut i ddefnyddio runes i ddenu cariad?

A all yr ysbrydion hyn amlygu eu hunain mewn ffyrdd eraill?

Yr ateb yw ydy! Gan na all ysbrydion amlygu eu hunain yn gorfforol, gallant ddefnyddio dulliau eraill i geisio sefydlu rhyw fath o gyfathrebu â'n byd. Ac yn union fel y gall gwirodydd ymddangos mewn lluniau, gallant ddewis dulliau eraill megis:

Breuddwydion

Ymddangos mewn breuddwydion yw un o'r prif ffyrdd y mae gwirodydd yn eu defnyddio i gyfathrebu â'r bobl y maent yn eu caru . Mae hyn oherwydd pan fyddwn ni'n cysgu mae ein meddwl ymwybodol yn tynnu'n ôl dros dro o flaen ein meddyliau ac mae'r meddwl anymwybodol yn dod yn fwy parod i dderbyn.

Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, y person sy'n profi'r math hwn o gysylltiad ag ysbryd methu cadw neges y freuddwyd. Anaml iawn y gall rhywun gofio breuddwyd yn ei chyfanrwydd, gyda'i holl fanylion. Yn ôl Dr. Drauzio Varella, mewn cyfweliad ar gyfer sianel UOL, mae hyn yn digwydd i ddaurhesymau.

Gweld hefyd: Ystyr y lliw gwyn – Heddwch a Phuro

“Anaml y gallwn gofio breuddwyd yn ei chyfanrwydd. Y rheswm cyntaf yw oherwydd bod breuddwydion yn rhyfedd iawn, nid oes ganddynt unrhyw gynllwyn na rhesymeg. Un awr rydym yn Iguazu Falls, un arall yng Nghanada ac mae yna berson yn hedfan gerllaw. Y rheswm arall dros anghofio yw bod y cylchedwaith niwronaidd a ddefnyddir i gynhyrchu'r freuddwyd yn wahanol i'r hyn a ddefnyddir ar gyfer dysgu bob dydd ar gof. Mae fel ein bod yn dewis llwybr gwahanol bob dydd i gyrraedd pen y daith. Dair neu bedair wythnos yn ddiweddarach, pe baem am gofio’r llwybr a gymerwyd ar achlysur penodol, ni fyddem byth yn gallu.” Edrychwch ar y cyfweliad cyflawn hwn am freuddwydion.

  • Dysgu mwy am ystyr breuddwydio am wirodydd?

Gwrthrychau

Mae gan ysbrydion egni gyda phriodweddau penodol o'r grym electromagnetig. Ac mae hynny'n golygu y gallant weithredu'n ddirgel ar wrthrychau. Mae'r amlygiad hwn yn fwy anarferol a dim ond yn digwydd os oes gan yr ysbrydion rywbeth pwysig iawn i'w ddweud, yn enwedig os yw'r person yn mynd trwy gyfnod anodd.

Os yw hyn yn digwydd i chi, ceisiwch feddwl am ystyr y gwrthrych hwn. i chi, a sut y gallwch ei gysylltu ag ysbryd anwylyd, os yw symudiadau gwrthrychau yn dreisgar, fe'ch cynghorir i droi at lanhau'r lle, gan y gallai fod yn ysbryd gwrthdaro. Edrychwch ar rai ffyrdd igwnewch y glanhau hwn:

  • Gweddi bwerus am lanhau ac amddiffyn ysbrydol
  • 21 diwrnod o lanhad ysbrydol yr Archangel Michael - Tynnwch egni negyddol o'ch bywyd
  • Dysgwch pa mor lân yw'r amgylchedd gyda halen bras

Gwrthrychau sy'n troi ymlaen ac i ffwrdd

Dyma un o'r amlygiadau mwyaf cyffredin. Gan fod gwirodydd yn egni pur a bod ganddynt y gallu i ymyrryd â golau a thrydan, y rhan fwyaf o'r amser maent am i chi sylwi eu bod yno ac maent am gael eich sylw.

Os bydd eich teledu'n diffodd ac ymlaen heb unrhyw reswm amlwg, ceisiwch ddadansoddi pam y digwyddodd hyn. Er enghraifft, meddyliwch a yw'r sianel yn perthyn i berthynas i chi neu os oedd y sioe a oedd ymlaen yn ffefryn gan rywun agos atoch sydd newydd farw.

Chills

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn barod wedi profi y teimlad o iasoer, yr hwn lawer gwaith nis gall fod yn oeraidd ond ysbryd agos ! Y rheswm am y ffenomen hon yw nad yw gwirodydd yn cynhyrchu gwres, dim ond ei amsugno y maent. A chan mai egni sy'n symud yw gwres, pan fydd gwirodydd yn ei amsugno, maen nhw'n gadael teimlad o oerfel yn ei le.

Maen nhw'n defnyddio egni i symud ac mae'n debyg eu bod nhw yn yr amgylchedd oherwydd efallai bod angen ychydig o'ch amser arnyn nhw , gweddi neu dim ond eich bod chi'n ei gofio gyda chariad.

Teimlad o gael eich gwylio

Os yw'r teimlad hwn o fodyn ymddangos allan o unman, tra byddwch yn y gwaith, yn darllen llyfr neu'n gwneud rhywbeth nad yw'n ymwneud ag ysbrydion, yn bendant bu cysylltiad â bod o olau.

Os oeddech chi'n teimlo'r teimlad hwn gadewch iddo lifo a theimlo'r cysylltiad i geisio deall beth sydd angen i'r ysbryd hwn ei gyfathrebu.

Lleisiau

Gall clywed lleisiau, chwerthin neu grwgnachau fod yn ymgais gan ryw ysbryd i sefydlu cysylltiad â perthynas neu rywun sydd â llawer o affinedd. Yn yr achos hwn, bydd y neges yn dibynnu llawer ar y math o berthynas a fodolai, a gallai fod yn ymgais i aflonyddu neu ddim ond eisiau bod gyda’r person.

Os digwydd hyn, dywedwch weddi a, os yw'n agored, gallwch geisio cyfathrebu trwy feddwl yn y foment.

Gwiriwch hefyd:

  • Clairaudience – Beth yw ystyr clywed ysbrydion?
  • Clywed lleisiau gwirodydd – Canoligedd neu sgitsoffrenia?
  • Sut i siarad â gwirodydd?

Apparitions

Yn wahanol i'r ffyrdd brawychus y mae ffilmiau'n eu portreadu, mae dychmygion yn aml yn fwy cynnil . Gallant ddod o ysbrydion sydd eisiau cyfathrebu rhywbeth pwysig neu hyd yn oed angylion sydd am eich amddiffyn. Dylid trin yr achosion mwyaf eithafol gydag arbenigwyr.

Edrychwch ar y pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi:

  • Sut ydw i'n gwybod a oes gwirodydd yn fy ymyl?
  • Pam mae yna bobl syddYdyn nhw'n gallu gweld ysbrydion ac eraill yn methu?

Cofiwch mai dyma'r ystyron cyffredinol pam mae ysbrydion yn ymddangos mewn lluniau a'u hamrywiol amlygiadau eraill. Ond y ffordd orau o ddeall beth mae'r bodau hyn wir eisiau ei gyfathrebu yw dadansoddi eu cyd-destun presennol a siarad â chyfrwng sy'n arbenigwr ar y pwnc.
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.