Proffwydi Mwyaf y Beibl - Eseia, Jeremeia, Eseciel a Daniel

Proffwydi Mwyaf y Beibl - Eseia, Jeremeia, Eseciel a Daniel
Julie Mathieu

Defnyddir y term Proffwyd i gyfeirio at lyfrau proffwydol helaethaf Hen Destament y Beibl Cristnogol. Mae ganddo fwy i'w wneud â'u maint nag â phwysigrwydd y dynion a ysgrifennodd. Gan hyny gelwir y llyfrau llai helaeth yn llyfrau y Mân Brophwydi. Fodd bynnag, ymhlith proffwydi mwyaf y Beibl y mae Eseia, Jeremeia, Eseciel a Daniel. Dewch i adnabod pob un ohonynt yma a pham eu bod yn derbyn teitl mor bwysig. Edrychwch arno nawr!

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â'r dduwies Nyx a dysgwch ddefod bwerus i glirio'ch meddyliau

Y Proffwydi Mwyaf yn y Beibl – Eseia

Eseia yw un o’r proffwydi mwyaf yn y Beibl, a’i enw yw helpwr neu helpwr. Bu fyw rhwng y blynyddoedd 765 CC. a 681 C.C. Yr oedd yn byw yn amser dinystr Samaria gan Assyria, a gwrth- wynebiad Jerusalem, pan oedd dan warchae gan elynion. Cyflawnodd ei weinidogaeth yn nheyrnas Jwda a phriodi gwraig broffwydes, mam i ddau o blant. Ym mhennod 6 o’i lyfr, mae’n delio â’r alwad i ddod yn Broffwyd pan mae ganddo weledigaeth o Dduw ynghyd â seraffim, yn eistedd ar orsedd teml. Er mwyn ei buro o'i bechodau, mae Eseia, un o broffwydi mwyaf y Beibl, yn dechrau clywed llais Duw er mwyn iddo allu mynd â'i neges at y bobl.

Yn hanner cyntaf llyfr o un o broffwydi mwyaf y Beibl , mae'r ffocws ar negeseuon cosb a barn am bechodau Israel, Jwda a'r cenhedloedd cyfagos, gyda phwyslais ar ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad Heseceia, sy'n digwydd hyd ddiwedd ypennod 39 o'r llyfr. O bennod 40 i’r diwedd, mae negeseuon maddeuant, cysur a gobaith i’r ffyddloniaid.

Eseia yw’r Proffwyd sy’n delio fwyaf â dyfodiad y Meseia, ac fe’i disgrifir fel gwas dioddefus a fyddai’n marw dros y pechodau bodau dynol. Ym mhennod 53, er enghraifft, mae'r merthyrdod a wynebwyd gan y Meseia yn cael ei drin yn fanwl, er's llawer blwyddyn cyn dyfodiad Iesu Grist i'r Byd.

  • Dysgwch hefyd wir ystyr y proffwydoliaethau

Y Proffwydi Mwyaf yn y Beibl – Jeremeia

Arall o’r proffwydi mwyaf yn y Beibl yw Jeremeia. Ystyrir ef yn un o'r naw Proffwyd a geir yn y Beibl Hebraeg, yn cyfateb i'r Hen Destament Cristnogol. Er nad yw ystyr ei enw yn gwbl hysbys, y wybodaeth a dderbynnir fwyaf gan arbenigwyr yw bod yr enw yn dynodi dyrchafiad Duw, gan gael ei gyfieithu fel "Yahweh exalts", "Yahweh elevates", "Yahweh is aruchel", "Yahweh open ", "Yr ARGLWYDD yn rhoi genedigaeth".

Roedd Hilceia, mab yr offeiriad, a elwid hefyd yn Helcias, yn byw bum cilometr i'r gogledd-ddwyrain o Fynydd y Deml yn Jerwsalem, yn ninas Anathoth. Offeiriad oedd ei deulu, ond yr oedd ef, a oedd yn rhan o restr Proffwydi mwyaf y Beibl, yn byw mewn lle o werinwyr a’u gweledigaeth hwy a adlewyrchodd yn ei broffwydoliaethau beiblaidd. Ysgrifennodd ddau o'r llyfrau sy'n bresennol ynddo, sef Llyfr Jeremeia a Llyfr Galarnadoedd, sy'n adlewyrchuMae gweledigaeth y maes o fyd cyn dyfodiad y Meseia yn glir iawn.

Proffwydi mwyaf y Beibl – Eseciel

Mae Eseciel, un o broffwydi mwyaf y Beibl, yn dod â nerth i mewn ei enw ei hun: “Cryfder Duw” neu “Duw yn cryfhau” yw dau ystyr mwyaf derbyniol ei enw. Bu am 22 mlynedd yn proffwydo i esgor ar Lyfr Eseciel. Ynddi, mae’n dod â’r proffwydoliaethau trwy’r gweledigaethau a gafodd yn ystod ei alltudiaeth ym Mabilon.

Tra bod Cristnogaeth yn ystyried Eseciel yn aelod o’r grŵp o Broffwydi mwyaf y Beibl, mae Iddewiaeth yn gosod ei lyfr fel rhan o’r canon o grefydd, sef y trydydd o'r prif Brophwydi. Mae Islam, ar y llaw arall, yn delio â Phroffwyd o'r enw Dhul-Kifl, a all, i rai haneswyr a diwinyddion, gael ei gysylltu'n berffaith ag Ezequiel.

  • Mwynhewch a hefyd edrychwch ar stori gyflawn y Angel Gabriel

Y proffwydi mwyaf yn y Beibl – Daniel

Gellir adnabod Daniel hefyd wrth yr enw Beltesassar. Y mae presenoldeb Daniel gan Brophwydi mwyaf y Bibl, fel yr oedd ei brophwydoliaethau wedi eu cynnwys yn Llyfr Daniel. Mae ystyr ei enw yn cyfeirio at “Yr hwn sy’n cael ei farnu gan Dduw”, “Duw a farnodd felly” a “Duw yw fy marnwr.”

Gweld hefyd: Neifion yn Sagittarius - Gwybod popeth am y dylanwad hwn

Fel dyn ifanc, cymerwyd ef i gaethiwed Babilonaidd i gael ei addysgu yn ol arferion y lle, ond ni thröodd efe erioed iddynt, gan ddilyn y gorchymynion dwyfol. Pergan ddehongli breuddwydion a gweledigaethau brenhinoedd â goleuo doethineb dwyfol, enillodd enwogrwydd yn y llys Babilonaidd.

Cyfeiria’r ymadrodd “Daniel yn ffau’r llewod” at bennod yn ei lyfr, pan gafodd ei osod yn anghyfiawn yno a'i gondemnio i farwolaeth, ond fe'i rhyddhawyd gan ei broffwydoliaethau apocalyptaidd am y dyfodol.

Trwy ei lyfr, mae gweledigaethau a breuddwydion yn rhoi syniad o sut beth fydd diwedd y byd, ffaith sy'n cynyddu ei bwysigrwydd a hyd yn oed enwogrwydd yn ei amser, gan ei osod fel un o broffwydi mwyaf y Beibl yn ei Hen Destament, pan oedd dyfodiad y Meseia yn dal yn ddirgel hyd yn oed i'r rhai oedd yn dilyn y proffwydi. proffwydi mwyaf y Beibl , gweler hefyd:

  • Sut i ddarllen y Beibl – Dysgwch sut i ddarllen y llyfr sanctaidd hwn
  • Dysgwch hierarchaeth yr Angylion yn ôl i’r Beibl
  • Cwblhewch Salm 25 ar gyfer astudiaeth FeiblaiddJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.