Sut i fendithio babi i gysgu'n dda yn y nos

Sut i fendithio babi i gysgu'n dda yn y nos
Julie Mathieu

Fel oedolion, gall babanod hefyd gael trafferth cysgu. Mewn rhai achosion, mae'n rhaid i rieni chwilio am rywun sy'n gwybod sut i fendithio'r babi i gysgu , a dyna'r unig ffordd y gall y plentyn bach gael noson dda o gwsg.

Gall cysgu'n wael newid llawer i'r plentyn, daw yn :

>
 • Aflonydd;
 • Dagreuol;
 • Cynhyrfus;
 • Dim archwaeth.
 • Er ei bod wedi blino , nid yw'r fam yn cysgu nes bydd y plentyn yn dawel. Felly, gwelwch sut i fendithio'r babi i gysgu a dychwelyd i gael noson heddychlon.

  Bendith ar y babi i gysgu: pam nad yw fy mabi yn cysgu?

  Wrth i ni ddod i gysylltiad â gwahanol bobl ac amgylchedd, rydym yn y pen draw yn cario rhai egni negyddol gyda ni.

  Mae hyn hefyd yn digwydd gyda'r babi, ac mewn ffordd llawer mwy dwys.

  Gweld hefyd: Pŵer Dirgel y Lleuad Lawn a Sut Mae'n Effeithio ar Blaned y Ddaear ac Ein Bywydau Bob Dydd

  Wrth i ni esblygu, rydyn ni'n dysgu cau ein hunain i'r egni hwn, ond nid yw babanod yn cael y dysgu hwn eto.

  Mae babanod yn greaduriaid pur a diniwed!

  Mae egni pobl negyddol yn dod arnynt yn hawdd, felly nid bendith rhieni i gysgu yw unig ofynion rhieni. Yn ogystal, gall llawer o bethau darfu ar gwsg y babi:

  • Sŵn;
  • Amgylchedd prysur;
  • Cysylltu â gwrthrychau sy'n ysgogi'r ymennydd (ffonau symudol, setiau teledu, teganau);
  • Colic.

  Fodd bynnag, os caiff yr holl broblemau hyn eu datrys, efallai ei bod yn bryd ceisio cymorth a bendithio eich babi ii gysgu. Oherwydd bod y casgliad o egni negyddol yn y plentyn hefyd yn ymyrryd â chwsg.

  Yn ogystal, mae arwyddion eraill bod egni negyddol yn effeithio ar eich babi.

  Os yw trwy hap a damwain, yn dylyfu dylyfu'n ddi-baid (hyd yn oed os yw'n cysgu llawer), ac yn brin o egni ar gyfer yr ysgogiadau a roddwch iddo, efallai ei bod hi'n bryd ei fendithio.

  Nid yn unig bendithiwch, ond rhowch sylw hefyd i'r egni sydd o'ch cwmpas.

  Gweld hefyd: Darganfyddwch yr arwyddion sy'n cael eu cyfuno mewn cariad a tharo'r goncwest

  Fodd bynnag, i helpu i buro'r amgylchedd a gwanhau egni negyddol, gallwch chi roi cynnig ar feng shui hawdd. Wedi'r cyfan, bydd ein cwrs yn rhoi'r technegau angenrheidiol i chi i greu amgylcheddau da.

  Gall bendithio babi i gysgu fod o fudd i'r teulu cyfan

  Mae bodau dynol yn cyfathrebu trwy iaith, ond rydym yn cymryd amser i cael gafael ar yr iaith. Felly, nid oes gan y babi unrhyw wybodaeth o'r iaith Bortiwgaleg, ac felly mae'n ceisio'r ffordd hawsaf i gyfathrebu: crio .

  Felly, os bydd y baban wedi cynhyrfu, bydd yn crio, ac os daw hi yn y nos, bydd pawb yn deffro.

  Yn y pen draw, mae diffyg cwsg y babi yn y pen draw yn effeithio ar drigolion eraill y tŷ, a dyna pryd mae'n dechrau mynd yn gymhleth.

  Mae angen i fodau dynol gysgu am gyfnod penodol o oriau, a os na fydd hyn yn digwydd, mae'r corff yn dechrau ymateb.

  Hynny yw, nid y babi yw'r unig un sy'n dechrau mynd yn llidiog.

  Cyn belled nad yw'r babi yn iach, mae'rnid yw mam yn gorffwys. Mae pryder yn cymryd drosodd, ac ni fydd yn gallu rhoi ei phen ar y gobennydd nes ei bod yn siŵr bod ei babi yn iawn.

  Fel hyn, mae bendithio’r babi i gysgu yn helpu nid yn unig y babi, ond hefyd y bobl sy’n byw gydag ef. A dyna sut rydyn ni'n llwyddo i adnewyddu egni.

  Sut i fendithio babi i gysgu?

  Yn y gorffennol roedd hi'n hawdd iawn dod o hyd i iachawr, gan fod hwn yn hen arferiad a bod llawer gwnaeth pobl. Fodd bynnag, dros amser, mae hwn yn arfer sydd wedi'i anghofio, ac ychydig o bobl sy'n ei wneud.

  Er mwyn gwarchod ac amddiffyn eich babi rhag yr egni negyddol sy'n ei amgylchynu, gallwch chwilio am iachawr, neu gwnewch y ddefod eich hun.

  I lanhau a gwarchod egni'r rhai bach yr ydych chithau hefyd;

   >Cydymdeimlo;
  • Gweddïau;
  • Defodau amddiffyn.

  Fodd bynnag, mae angen i chi hefyd ofalu am eich egni, ac egni'r amgylchedd. Nid yw amddiffyn y plentyn yn ddigon.

  Felly cofiwch fod gan bobl y tu allan i'ch cartref eu tâl ynni eu hunain hefyd, felly ffilterwch eich cysylltiadau a diogelu eich hun.

  Yn ogystal, gall baddonau ynni ymlacio'r babi a hefyd i glirio egni drwg, siaradwch ag un o'n harbenigwyr mewn baddonau llysieuol i sicrhau'r cysur hwn.

  Gweler isod am ddwy ffordd bendithion pwerus ar gyfer babi cysgu.

  Gweddi i fendithio'r babi i gysgu a rhwystro egni drwg

  Dyma ffordd o amddiffyn eich babi a gellir ei wneud ar unrhyw adeg o'r dydd. Daliwch y babi yn eich glin fel ei fod yn gyfforddus ac ailadroddwch y weddi.

  “Duw Dad, Hollalluog, creawdwr popeth sy’n bod, amddiffyn yr enaid pur hwn rhag pob ysbryd drwg. Na fydded iddynt gael gwared ar y llonyddwch a'r hapusrwydd o'r bod hwn yr wyf yn ei garu fwyaf.

  Arglwydd, yr wyt eisoes wedi helpu dynolryw gymaint o weithiau, ac yr wyf yn credu y byddwch yn helpu unwaith eto. Amddiffyn y bywyd hwn sy'n drwm oherwydd egni drwg. Tynnwch oddi ar y llwybr bawb sy'n lansio eiddigedd ac yn cymryd hwyl i ffwrdd.

  Mae’n gwneud fy nos a dydd yn hapus, gwneud yr hyn na allaf ei wneud, cael gwared ar ysbrydion drwg ac egni negyddol y plentyn hwnnw a’u gyrru i ffwrdd. Cymerwch oddi wrthi bob peth sy'n rhwystro ei heddwch. Amen!

  Gellir dweud y weddi hon gymaint o weithiau ag y teimlwch yn angenrheidiol.

  Sut i fendithio babi i gysgu â rue

  Yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr nad oes gan y babi unrhyw alergeddau. Os nad oes ganddo fe, y cyfan fydd ei angen arnoch chi yw:

  • 1 gangen o rue
  • gwydr neu soser gyda dŵr

  Mwydwch y rue yn y dwr a gwna arwydd y groes ag ef ar dalcen y baban. Parhewch i ailadrodd y broses hon yn dawel wrth ddweud gweddi i angel gwarcheidiol y babi.

  ‘Angel gwarcheidiol annwyl (enw), heddiw yr wyf yn gweddïo arnatfel mam/tad i fy helpu i oleuo calon fy mabi. Gwarchod a gofalu amdano bob amser, a'i helpu i gysgu'n dda heno. Boed iddo gael llonyddwch a thawelwch, a bydded iddo orffwys ei lygaid yn heddychlon.

  11>Gofynnaf i ti, angel gwarcheidiol, dynnu ymaith ofn a thristwch, ynghyd â'r egni drwg sydd amgylchynu (enw'r babi). Rwyf bob amser yn diolch ichi am ei amddiffyn a bod wrth ein hochr. Amen!’

  Wedi i chwi weddi, cadwch y gangen rue ar obennydd y plentyn am naw diwrnod. Ar y diwrnod olaf, taflwch y gangen, ac ailadroddwch y broses os bydd angen.

  Yn ogystal, gwyddoch y bydd bendithio'r babi i gysgu yn dod â gorffwys i'r un bach a hefyd i chi. Felly sicrhau gwell ansawdd bywyd a lles.

  Ar ben hynny, os ydych chi'n cael llawer o anhawster, mae'n bosibl bod y swynion yn adnodd mwy pwerus, felly siaradwch ag un o'n harbenigwyr mewn swynion a swynion. gweld beth sydd orau i ymlacio'ch babi.

  Welai chi y tro nesaf, welai chi wedyn!
  Julie Mathieu
  Julie Mathieu
  Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.