Tri o Gleddyfau yn Tarot - Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Cerdyn Torcalon

Tri o Gleddyfau yn Tarot - Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Cerdyn Torcalon
Julie Mathieu
o Gleddyfau mewn stribed yn rhybudd i chi fod yn barod ar gyfer y cyfnod nesaf o'ch bywyd, efallai cyfnod o frad, dioddefaint a gwrthod i ddod.

Mae'r Tri Cleddyf fel arfer yn dynodi eich bod yn teimlo'n brifo ac yn siomedig oherwydd rhyw sefyllfa; mae'r teimladau hyn yn cael eu hachosi amlaf gan weithredoedd a geiriau creulon pobl eraill, yn aml y rhai sydd agosaf atoch chi.

Pan fydd y cerdyn hwn yn ymddangos mewn lledaeniad, gall fod yn arwydd bod angen teimlo pob emosiwn sy'n yn gaeth y tu mewn i chi. Mae profi teimladau yn hanfodol i'ch twf a'ch lles, hyd yn oed os yw'r broses yn anodd. Yn y modd hwn, mae modd ymryddhau oddi wrth yr hyn nad yw'n gwneud yn dda, gan fod yn barod i oresgyn ac esblygu er gwaethaf yr anawsterau.

 • Neges gan Ein Harglwyddes Aparecidadros dro ac, mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, helpa ni i esblygu a dod yn gryfach.

  Does dim dwywaith am eich neges yn y Tarot Ie neu Na: mae’r Tri Cleddyf yn ateb eich cwestiwn mewn ffordd negyddol a phendant iawn.

  Oes gennych chi gwestiwn penodol mai dim ond y Gall Tarot ateb? Siaradwch ag un o'n tarolegwyr a chael yr holl atebion sydd eu hangen arnoch, trwy sgwrs, ffôn neu e-bost!

  Tri Cleddyf mewn cariad

  Mewn stribed am gariad, y Tri o Mae cleddyfau yn bresenoldeb tywyll, yn pwyntio at ddioddefaint a thristwch mewn bywyd cariad.

  Os ydych eisoes mewn perthynas, mae'r cerdyn yn nodi rhyw fath o wahanu: gallai fod yn rhywbeth dros dro, fel toriad ar ôl ffrae, neu rywbeth mwy parhaol, fel toriad neu ysgariad.

  Gall y Tri Cleddyf hefyd nodi dylanwad trydydd person yn eich perthynas, efallai hyd yn oed brad.

  Ar y llaw arall, os ydych yn sengl, mae'r cerdyn yn nodi eich bod yn dal i geisio gwella o perthnasoedd yn y gorffennol a achosodd dorcalon ac, felly, ni all agor i fyny i gariadon newydd. Cofiwch, mae'n iawn cymryd amser i ffwrdd i wella cyn rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

  • Gweddïwch i Anghofio eich cyn

   Ydych chi'n gwybod ystyr y Tri Cleddyf yn Tarot? Mae'r cerdyn hwn yn rhan o siwt Cleddyfau, sy'n draddodiadol gysylltiedig â deallusrwydd, cyfathrebu ag eraill a'r gwrthdaro a all godi ohono.

   Mewn darlleniad Tarot, mae'r Arcana Mân hwn yn bresenoldeb llai na ffafriol a dymunol: cerdyn dioddefaint, loes a geiriau sy'n brifo â nerth ac ewyllys yw'r Tri Cleddyf.

   Cadwch darllen i ddysgu popeth am ystyr y Tri Cleddyf yn Tarot a sut i ddehongli ei bresenoldeb mewn stribedi am gariad, gwaith ac arian.

   Ystyr y Tri Cleddyf

   Efallai un o y cardiau a ofnir fwyaf yn y Tarot, mae'r Tri Cleddyf yn symbol o boen, dioddefaint a cholled, yn enwedig yn y maes emosiynol. At ei gilydd, mae'n gerdyn gydag ystyron negyddol iawn, sy'n symbol o gyfnod anodd mewn bywyd.

   Mae potensial dinistriol y siwt o Gleddyfau yn cael ei sianelu yn y cerdyn hwn, mewn gweithredoedd a geiriau sydd â'r pwrpas o frifo, yn enwedig yn emosiynol. Felly, mae un o brif ystyron y Tri Cleddyf yn ymwneud â brad.

   Er hynny, mae'r cerdyn yn cynnwys neges o obaith, nad yw pob dioddefaint yn barhaol, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn dorcalonnus. Mae eiliadau anodd yn rhan o fywyd a'r ddelfryd yw dysgu o'r profiad fel nad yw'n digwydd eto.

   Sut i ddehongli'r Tri Cleddyf yn y Tarot

   Presenoldeb y Triamgylchedd gwaith wedi achosi lefelau uchel o straen, dadrithiad a rhwystredigaeth; gall gwrthdaro ddigwydd rhwng cydweithwyr. Mewn sefyllfa fwy llym, gall y llythyr nodi diswyddiad annisgwyl, neu anhawster dod o hyd i swydd newydd.

   O ran arian, mae'r Three of Cups yn dynodi colled ariannol, o bosibl ar ôl toriad neu ysgariad. Er ei bod yn anodd delio â'r math hwn o sefyllfa, mae'r cerdyn yn gofyn ichi beidio â rhoi'r gorau i gynllunio'ch bywyd ariannol, bob amser yn bwyllog ac yn ofalus.

   Ystyr y Tri Cleddyf gwrthdro

   Pan mewn safle gwrthdro, mae'r Tri Cleddyf yn nodi eich bod yn dal i wella ar ôl eiliad o ddioddef, boed yn golled yn eich teulu neu'ch gwaith, neu'n chwalu.

   Er ei bod yn ymddangos yn anodd ei oresgyn, mae'r cerdyn yn dangos mai nawr yw'r amser i adael y teimladau hynny ar ôl a symud ymlaen. Felly, mae'r Tri Cleddyf yn gerdyn o oresgyn a hyd yn oed optimistiaeth.

   Gweld hefyd: Gwaelod y Nefoedd yn Aquarius - Sut ydych chi'n delio â'ch teulu?

   Gall y cerdyn mewn safle gwrthdro ddangos eich bod yn deor dros y profiadau negyddol yr ydych wedi'u profi neu'n atal eich emosiynau, gan ohirio'r broses adfer. . Weithiau, gall hefyd ddangos rhyw fynnu ar barhau mewn sefyllfa nad yw’n fanteisiol iawn.

   Tri o Gleddyfau wedi’u gwrthdroi am gariad, arian a gwaith

   Yn gyffredinol, gwrthdroodd y Tri Cleddyf mewn cariad yn arwydd o faddeuant agoresgyn, y gellir ei weld mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol.

   Os ydych mewn perthynas, gall y cerdyn ddangos eich bod chi a'ch partner yn cael y cyfle i ddatrys eich gwrthdaro a maddau i'ch gilydd. Y ffordd honno, gall y ddau ohonoch roi eich torcalon y tu ôl i chi ac edrych tuag at ddyfodol gyda'ch gilydd.

   • Gweler hefyd: Sut i ddelio â gwahanu ac ailadeiladu eich bywyd

   Ar y llaw arall, gall y Tri Cleddyf sydd wedi'i wrthdroi hefyd nodi bod drwgdeimlad yn dal i fodoli ac yn gyfiawn cael ei repressed. Yn y cyd-destun hwn, mae'n anodd cyrraedd maddeuant ac, weithiau, gall gwahanu fod yr unig ffordd ddichonadwy allan fel y gall y ddau wella.

   Os ydych yn sengl, mae'r llythyren yn arwydd eich bod o'r diwedd gallu i adael y dioddefaint a achosir gan berthynas eraill ar ôl, bod yn barod i chwilio am gariad newydd.

   Eisiau ychydig o help i ddenu cariad i'ch bywyd? Yna edrychwch ar ddefod anhygoel yn y fideo isod!

   Gweld hefyd: Gweddi San Siôr am Gyflogaeth – Amddiffynnydd Cristnogion

   Yn y gwaith, mae'r Inverted Three of Swords yn dangos bod gwrthdaro'n cael ei ddatrys fesul tipyn a bod yr amgylchedd yn ysgafnach, gan ffafrio cyfathrebu rhwng cydweithwyr. Ar y llaw arall, gall fod yn arwydd y gall (ac y bydd) y sefyllfa negyddol yn dod yn fwy llawn tyndra, yn bennaf oherwydd amharodrwydd y rhai dan sylw i oresgyn a maddau.

   O ran arian, gall y Tri Cleddyf sydd wedi'i wrthdroi ddangos bod problemau ariannolyn symud tuag at sefyllfa well gyda chymorth cynilion newydd neu fuddsoddiad sicr. Mewn darlleniad mwy negyddol, mae'r cerdyn yn rhybudd eich bod yn cael amser caled yn addasu i'ch cyflwr ariannol newydd ar ôl colled sylweddol.

   Gall Y Tri Cleddyf ymddangos fel arwydd drwg pan mae'n ymddangos mewn a arlunio. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod bod cardiau eraill hefyd yn bwysig a dylid eu hystyried mewn taeniad.

   I'ch helpu i ddeall mwy am yr Arcana Mân, mae Astrocentro wedi paratoi'r cwrs delfrydol! Yn y cwrs Minor Arcana, byddwch yn darganfod ystyron pob siwt a phob un o'i gardiau. Edrychwch arno!
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.